CODUL ETIC ȘI DE INTEGRITATE AL FUNCȚIONARILOR PUBLICI ȘI AL PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI BACĂU

CAPITOLUL I
Domeniul de aplicare, obiective și principii generale

Art. 1. Domeniul de aplicare

    (1) Codul etic și de integritate al funcționarilor publici reglementează normele de conduită profesională și de integritate ale funcționarilor publici, iar Codul etic și de integritate al personalului contractual din Poliția Locală a Municipiului Bacău reglementează normele de conduită profesională și de integritate ale personalului contractual și sunt definite în continuare           
Cod etic și de integritate.

    (2) Normele de conduită profesională prevăzute de prezentul Cod etic și de integritate sunt obligatorii pentru funcționarii publici, pentru persoanele care ocupă temporar o funcție publică și pentru personalul contractual, încadrat în baza prevederilor Legii nr. 53/2003, Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare.

        Art. 2. Obiective

    Obiectivele prezentului Cod etic și de integritate urmăresc să asigure creșterea calității serviciului public, o bună administrare în realizarea interesului public, precum și să contribuie la eliminarea birocrației și a faptelor de corupție din administrația publică, prin:

a) reglementarea normelor de conduită profesională necesare realizării unor raporturi sociale și profesionale corespunzătoare încrederii și menținerii prestigiului Poliției Locale a Municipiului Bacău al funcționarilor publici și a personalului contractual;

b) informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este indreptățit să se aștepte din partea funcționarilor publici în exercitarea funcțiilor publice și din partea personalului contractual;

c) crearea unui climat de încredere și respect reciproc între cetățeni și funcționarii publici/ personalul contractual din cadrul Poliției Locale a Municipiului Bacău, pe de o parte, și între cetățeni și Primărie, pe de altă parte.

        Art. 3. Principii generale

1) Principiile care guvernează conduita profesională a funcționarilor publici și a personalului contractual sunt cele prevazute la art. 3 din Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată si actualizatä si la art. 3 din Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile și instituțiile publice, și anume:

a) supremația Constituției si a legii, principiu conform căruia funcționarii publici, personalul contractual au îndatorirea de a respecta Constituția si legile tării;

b) prioritatea interesului public, principiu conform căruia funcționarii publici, personalul contractual au îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitarea funcției publice sau a funcției contractuale;

c) aigurarea egalității de tratament a cetățenilor în fața autorităților și instituțiilor publice, principiu conform căruia funcționarii publici și personalul contractual au îndatorirea de a aplica același regim juridic în situații identice sau similare;

d) profesionalismul, principiu conform căruia funcționarii publici și personalul contractual au obligația de a îndeplini atribuțiile de serviciu cu responsabilitate, competență. eficiență, corectitudine și conștiinciozitate,

e) imparțialitatea, nediscriminarea și independența, principiu conform căruia funcționarii publici și personalul contractual sunt obligați să aibă o atitudine obiectivă, neutră de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea funcției publice;

f) integritatea morală, principiu conform căruia funcționarilor publici și personalului contractual le este interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alții, vreun avantaj ori beneficiu în considerarea funcției publice sau a funcției pe care o dețin, sau să abuzeze în vreun fel de această funcție,

g) libertatea gândirii și a exprimării, principiu conform căruia funcționarii publici, personalul contractual pot să-și exprime, să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri;

h) cinstea și corectitudinea, principiu conform căruia în exercitarea funcției publice și în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, funcționarii publici și personalul contractual trebuie să fie de bună credință și să acționeze pentru îndeplinirea conformă a atribuțiilor de serviciu;

i) deschiderea și transparența, principiu conform căruia activitațile desfășurate de funcționarii publici și personalul contractual în exercitarea funcției lor sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor.

    Principiile etice ce guvernează funcția publică/funcția contractuală și modul de exercitare a acesteia, sunt structurate pe trei mari categorii în aproape toate sistemele administrative din lume, chiar și fără ca această împărțire să fie expres realizată în tehnica legislativă de reglementare a conduitei etice a funcționarilor publici/personalului contractual.

    Clasificarea categoriilor de principii ține seama de specificul și rațiunile funcției publice și a exercitării acesteia.

        A .VALORI ETICE RAPORTATE LA EXERCITAREA FUNCTIEI PUBLICE/CONTRACTUALE:

    Loialitatea este principiul conform căruia exercitarea funcției publice și realizarea tuturor actelor de competență trebuie să se facă cu respectarea Constituției și a tuturor legilor in spiritul si litera lor. De asemenea, principiul legalitäții presupune atât aplicarea legilor în interesul cetațenilor cât și aplicarea legii pentru atingerea interesului general.

    Astfel, dacă procedurile administrative sau normele metodologice ale unor acte normative diferite sunt în conflict, funcționarul public/personalul contractual trebuie să facă aplicabilă norma care privește drepturile cetateanului. Altfel spus, in practica eticii funcționarilor publici s-a consacrat principiul conform caruia legea sau normele ei nu pot fi piedici pentru realizarea unor drepturi dacă substanța legii presupune conferirea acelui drept. In toate statele europene această discuție teoretică, care își are resortul in problemele practice, se dezvolta pe marginea principiilor deontologice care guvenează administrația.

    Responsabilitatea este principiul conform căruia funcționarul public/personalul contractual trebuie să poarte responsabilitatea pentru actele sale. In acest sens există si protecția, reglementată în toate sistemele de drept, pentru funcționarii publici prin facultatea de a discerne toate chestiunile care îi sunt supuse atenției de problemetica specifică realizarii competențelor funcției publice pe care o exercită.

    Discernământul este principiul conform căruia fiecare funcționar public/personal contractual este dator să acționeze legal. moral în realizarea atribuțiilor sale conform propriei convingeri, în acest sens find responsabil de decizia luată. Principiul discenamantului, întalnit și la magistrați, exclude orice influențe sau presiuni care ar denatura actul decizional și realizarea atribuțiilor de către funcționarii publici/personalul contractual.

    Eficiența este principiul care presupune respectul pentru banii publici și pentru mijloacele materiale pe care funcționarul public/personalul contractual le are la îndemană în realizarea atribuțiilor sale. Eficiența impune abținerea de la risipă și responsabilizarea în efectuarea cheltuielilor materiale. In autoritațile și instituțiile publice răspunderea pentru modul de cheltuire a fondurilor nu este reținută numai pentru funcționarii care lucrează în direcțiile economice dar pentru cei din cadrul compartimentelor de specialitate ale autorității, prin asumarea referatelor de necesitate și investiții pe care le intocmesc. Răspunderea în acest caz este evaluată mai puțin din perspectiva legalizării angajarii cheltuielilor publice sau a procedurilor de achiziție, ci mai accentuat pe caracterul de oportunitate.

    Confidențialitatea este principiul care impune funcționarilor publici/personalului contractual să nu facă uz de informațiile aflate în exercitarea funcției pentru a obține foloase din dezvaluirea lor, sau să nu dezvăluie acele informații care sunt clasificate, și în al treilea rând să nu dezvaluie date ce ar aduce prejudicii autorității sau instituției publice în care își desfășoară activitatea.

    Realizarea competențelor în interesul public ceea ce înseamnă că funcționarii publici/personalul contractual îndeplinesc o funcție publică de importanța socială în interesul cetațenilor, excluzând orice alte interese proprii; Credibilitatea publică este principiul în baza căruia funcționarii publici/personalul contractual sunt obligați să respecte și să sporească prestigiul instituției în care lucrează și să fie rezervați și discreți pentru a nu compromite acțiunile respectivei autorități;

    Profesionalismul este principiul care impune funcționarilor publici/personalului contractual să-și îndeplinească exemplar atribuțiile și sarcinile de serviciu. Corelativ acestui principiu, sistemele administrative și-au dezvoltat un mecanism de perfecționare și pregătire continuă, atât în interiorul autorităților cât și prin instituții specializate din cadrul ministerelor de resort sau din afara administrației dar în raport contractual cu instituțiile beneficiare (Legea nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata (r2) — Sectiunea a 3-a).

    B. VALORI ETICE RAPORTATE LA  BENEFICIARII SERVICIULUI PUBLIC:

    Respectul reprezintă principiul care obligă funcționarul public/personalul contractual la o atitudine reverențioasă față de cetățeni, de asemenea, obligația de a-i da cetățeanului petiționar toate lămuririle necesare și nu în ultimul rând obligația de a raspunde la petiții chiar și atunci când rezolvarea petiției nu intră în competența autorității sau iustituției la care lucrează funcționarul public.

    Rapiditatea este principiul care obligă funcționarul public/personalul contractual sa-și îndeplinească atribuțiile în cel mai scurt timp în raport de problematica ce i-a fost înaintată, și să formuleze raspunsul în termenul stabilit de lege sau dacă este posibil în cel solicitat de petent.

    Confidențialitatea este obligația funcționarilor publici/personalului contractual de a nu face publice problemele petenților cu care au fost însărcinați să le rezolve, sau să nu facă publice actele obținute în exercitarea atribuțiilor conferite de lege. 

    Integritatea este o trăsătură lăuntrică care presupune a acţiona într-o manieră conformă unor principii şi valori, fără compromisuri, atât în exercitarea atribuţiilor de serviciu, cât şi în viaţa privată. Ea le interzice funcționarilor publici/personalului contractual să solicite sau să accepte cadouri sau alte beneficii de la cetățeni pentru îndeplinirea unor atribuții care le revin prin statutul de funcționari sau prin natura funcției publice/contractuale ce o ocupă, creând astfel un climat de încredere între funcționari și în administrația publică băcăuană.

    Imparțialitatea este principiul conform căruia funcționarii publici/personalul contractual trebuie să analizeze şi să aibă o conduită echidistantă față de fapte în raport cu legea aplicabilă, fără a avea prejudecăţi sau predilecţii, să respecte egalitatea tuturor cetățenilor în fața legii și să fie absolut neutri față de interesele politice. economice și religioase.

        C. VALORI ETICE RAPORTATE LA OBLIGAȚIILE DE CONDUITĂ SI IMAGINEA PERSOANEI CARE EXERCITĂ FUNCȚIA PUBLICĂ SAU CONTRACTUALĂ:

    Credibilitatea este cel mai important aspect al valorilor pe care funcționarul public/personalul contractual trebuie să le respecte și să le reprezinte. Credibilitatea presupune funcționarului public să se bucure de încrederea cetățenilor în fața cărora stă si a căror probleme trebuie să le rezolve. De credibilitatea funcționarilor publici/personalului contractual depinde in mod direct imaginea autorităților publice în care își desfasoară activitatea.

    Integritatea ca valoare etică a funcționarului public/personalului contractual presupune obligația acestuia de a nu primi sau pretinde cadouri sau alte foloase de la petent, pentru a păstra increderea publică în echidistantă, corectitudinea si profesionalismul functionarilor publici/personalului contractual.

    Ținuta este mai mult o obligație de serviciu, însă în literatura de specialitate ea a fost introdusă în rândul valorilor etice ca element al conduitei. Ținuta trebuie sa fie „decentä” in sensul unei vestimentații sobre, dar care să nu poata fi considerată neglijentă sau o etalare a opulenței.

    Demnitatea presupune respectul față de sine pe care funcționarul public/personalui contractual trebuie să-l aibă și are la bază transferul de statut de la instituția publică la funcționar, în baza unui raport de funcție publică a atributelor statului.

    Autoritatea este valoarea etică ce definește conduita funcționarului public, se referă la autoritatea epistemică (autoritatea celui care știe), cea deontică (autoritatea superiorului formal) find un atribut al instituției administrative, și reprezintă un total de calități care fac ca funcționarul public să se impună prin atitudinea sa. Aceste valori care contribuie la creșterea autorității personale sunt profesionalismul, respectul, ținuta și atitudinea.

    Seriozitatea. În unele cazuri codurile etice prescriu și o conduită pe care funcționarul public trebuie să o respecte și în viața privată. Funcționarul public este obligat să ducă o viață decentă, să aibă un comportament civilizat față de ceilalți și de asemenea are și anumite interdicții. Spre exemplu funcționarii publici nu au dreptul să participe la manifestari indecente, nu au dreptul să joace în cazinouri, sau să participe la alte jocuri de noroc etc.

     Principiile care guvernează protecția avertizării în interes public sunt următoarele:

a) principiul legalitătii, conform căruia autoritațile publice și instituțiile publice din cadrul administratiei publice locale au obligația de a respecta drepturile si libertățile cetățenilor, normele procedurale, libera concurentă si tratamentul egal acordat beneficiarilor serviciilor publice, potrivit legii;

b) principiul suprematiei interesului public, conform căruia ordinea de drept, integritatea, imparțialitatea și eficiența autorităților publice și instituțiilor publice sunt ocrotite și promovate de lege;

c) principiul responsabilității, conform căruia orice persoană care semnalează incălcari ale legii este datoare să susțină reclamația cu date sau indicii privind fapta savarsită;

d) principiul nesancționarii abuzive, conform căruia nu pot fi sancționate persoanele care reclamă ori sesizează încălcări ale legii, direct sau indirect, prin aplicarea unei sancțiuni inechitabile și mai severe pentru alte abateri disciplinare. In cazul avertizării în interes public, nu sunt aplicabile normele deontologice sau profesionale de natură să împiedice avertizarea în interes public;

e) principiul bunei administrări, conform căruia autoritățile publice și instituțiile publice sunt datoare să își desfăsoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, in condiții de eficiență, eficacitate si economicitate a folosirii resurselor;

f) principiul bunei conduite, conform căruia este ocrotită și încurajată acțiunea de avertizare in interes public cu privire la aspectele de integritate publică si buna administrare, cu scopul de a spori capacitatea administrativă și prestigiul autoritaților publice si instituțiilor publice;

g) principiul echilibrului, conform căruia nici o persoana nu se poate prevala de prevederile legale pentru a diminua sanctiunea administrative sau disciplinar pentru o faptă a sa mai gravd;

h) principiul bunei credințe, conform căruia este ocrotită persoana încadratä intr-o autoritate publică, instituție publica care a facut o sesizare, convinsă fiind de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încalcare a legii.

        Art. 4. Termeni

    În înțelesul prezentului Cod etic și de integritate, expresiile și termenii prevăzuți la art. 4 din Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită al funcționarilor publici, republicat și actualizat, la art. 4 din Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice și la art. 3 din Legea nr. 571/2004, privind protecția personalului din autoritațile publice, instituțiile publice și din alte unitați care semnalează încălcări ale legii au aceleași semnificații și anume:

    • funcționar public – persoana numită într-o funcție publică în condițiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată și actualizată,

    • funcție publică – ansamblul atribuțiilor și responsabilităților stabilite de autoritatea sau instituția publică, în temeiul legii, în scopul realizării competențelor sale;

    • personal contractual / angajat contractual – persoană numită intr-o funcție în autoritațile, instituțiile publice în condițiile Legii nr. 53/2003 -Codul muncii, republicat si actualizat;

    • functie – ansamblul atribuțiilor și responsabilităților stabilite de autoritatea sau instituția publică, în temeiul legii, în fișa postului;

    • interes public – acel interes care implică garantarea și respectarea de către instituțiile si autoritațile publice a drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale cetățenilor, recunoscute de Constituție, legislația internă si tratatele internaționale la care Romania este parte;

    • interes personal – orice avantaj material sau de altă natură, urmărit ori obținut, in mod direct sau indirect, pentru sine ori pentru alții, de care funcționarii publici/personalul contractual prin folosirea reputației. influenței, facilitaților, informațiilor la care au acces, ca urmare a exercitării funcției publice/funcției contractuale;

    • conflict de interese -acea situație sau împrejurare în care interesul personal, direct ori indirect, al funcționarului public/angajatului contractual, contravine interesului public, astfel incât afectează sau ar putea afecta independența si imparțialitatea sa în luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp și cu obiectivitate a indatoririlor care îi revin în exercitarea funcției publice/funcției deținute;

    • informație de interes public – orice informație care privește activitătțile sau care rezultä din activitățile unei autorități publice ori instituții publice, indiferent de suportul ei;

    • informație cu privire la date personale – orice informație privind o persoană identificată sau identificabilă;

    • avertizare in interes public – sesizarea facută cu bună credință cu privire la orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienței, eficacitității, economicității, transparenței;

    • avertizor – persoana care face o sesizare și care este încadrată în una dintre autoritațile publice, instituțiile publice sau în celelalte unitati prevazute la art. 2 din Legea nr. 571/2004;

    • comisie de disciplină – orice organ însarcinat cu atribuții de cercetare disciplinară, prevăzut de lege sau de regulamentele de organizare și funcționare a autorităților publice, instituțiilor publice sau a celorlalte unitați preväzute la art. 2 din Legea nr. 571/2004.

                                                                                            CAPITOLUL II

    Norme generale de conduită profesională a funcționarilor publici și a personalului contractual din cadrul Poliției Locale a Municipiului Bacău.

        Art. 5. Asigurarea unui serviciu public de calitate

(1) Funcționarii publici și personalul contractual au obligația de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetățenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor si la transpunerea lor în practică în scopul realizării competențelor Poliției Locale a Municipiului Bacău, în limitele atribuțiilor stabilite prin fisa postului.

(2) În exercitarea funcției publice și a atribuțiilor de serviciu, funcționarii publici/ personalul contractual au obligația de a avea un comportament profesionist, precum și de a asigura, in condițiile legii, transparența administrativă, pentru a câstiga și a menține încrederea publicului în integritatea, imparțialitatea si eficacitatea Poliției Locale a Municipiului Bacău.

        Art. 6. Respectarea Constituției și a legilor

(1) Funcționarii publici și angajații contractuali au obligația ca, prin actele și faptele lor, să respecte Constituția, legile țării și să acționeze pentru punerea în aplicare a dispozițiilor legale, în conformitate cu atribuțiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale.

(2) Funcționarii publici si personalul contractual trebuie să se conforrneze dispozițiilor legale privind restrângerea exercițiului unor drepturi datorată naturii funcțiilor publice sau a funcțiilor detinute.

        Art. 7. Loialitatea față de Poliția Locală a Municipiului Bacău

(1) Funcționarii publici și personalul contractual au obligatia de a apăra în mod loial prestigiul Poliției Locale a Municipiului Bacău, precum și de a se abține de la orice act ori faptă care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.

(2) Funcționarilor publici și personalului contractual le este interzis:

a) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea Poliției Locale a Municipiului Bacău, cu politicile și strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual; prevederea se aplică și după încetarea raportului de serviciu/raportului de muncă, pentru o perioadă de 2 (doi) ani, dacă dispozițiile din legile speciale nu prevăd alte termene;

b) să facă aprecieri neautorizate în legatură cu litigiile aflate in curs de soluționare și în care Poliția Locală a Municipiului Bacău are calitatea de parte; prevederea se aplica si după încetarea raportului de serviciu/raportului de muncă, pentru o perioada de 2 (doi) ani, dacă dispozițiile din legile speciale nu prevăd alte termene;

c) să dezvăluie informații care nu au caracter public, în alte condiții decât cele prevăzute de lege; prevederea se aplică și după încetarea raportului de serviciu/raportului de muncă, pentru o perioadă de 2 (doi) ani, dacă dispozițiile din legile speciale nu prevăd alte termene;

d) să dezvăluie informațiile la care au acces în exercitarea funcției, dacă această dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile Poliției Locale a Municipiului Bacău ori ale unor funcționari publici sau angajați contractuali, precum și ale persoanelor fizice sau juridice; prevederea se aplică și dupa încetarea raportului de serviciu/raportului de munca, pentru o perioada de 2 (doi) ani, dacă dispozițiile din legile speciale nu prevăd alte termene;

e) să acorde asistență și consultanță persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de acțiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau Poliției Locale a Municipiului Bacău.

(3) Prevederile prezentului Cod etic și de integritate nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligația legală a funcționarilor publici și a personalului contractual de a fumiza informații de interes public celor interesați, în condițiile legii.

(4) Dezvăluirea informațiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care conțin asemenea informații, la solicitarea reprezentanților unei alte autorități ori instituții publice, este permisă numai cu acordul conducatorului Poliției Locale a Municipiului Bacău.

        Art. 8. Libertatea opiniilor în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu

    Funcționarii publici și personalul contractual au obligația de a respecta demnitatea funcției publice deținute sau a funcției, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor Poliției Locale a Municipiului Bacău, de a respecta libertatea opiniilor și de a nu se lăsa influențați de considerente personale sau de popularitate. In exprimarea opiniilor, funcționarii publici/personalul contractual trebuie să aibă o atitudine conciliantă și să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.

        Art. 9. Activitatea publicitară

(1) Relațiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de catre personalul desemnat în acest sens de conducatorul Poliției Locale a Municipiului Bacău, în condițiile legii.

(2) Funcționarii publici și personalul contractual desemnați să participe la activități sau dezbateri publice, în calitate oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredințat de conducatorul Poliției Locale a Municipiului Bacău.

(3) În cazul în care nu sunt desemnați în acest sens, funcționarii publici și personalul contractual pot participa la activități sau dezbateri publice, având obligația de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial al Poliției Locale a Municipiului Bacău.

            Art. 10. Activitatea politica

    În exercitarea funcției publice sau a functiei detinute, funcționarilor publici și personalului contractual le este interzis:

a) să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;

b) să furnizeze sprijin logistic candidaților la funcții de demnitate publică;

c) să colaboreze, în afara relațiilor de serviciu, cu persoanele fizice sau juridice care fac donații ori sponsorizari partidelor politice;

d) să afișeze, în cadrul Poliției Locale a Municipiului Bacău, însemne ori obiecte inscripționate cu sigla sau denumirea partidelor politice sau a candidaților acestora.

        Art. 11. Folosirea imaginii proprii

    În considerarea funcției publice sau a funcției deținute, funcționarilor publici și personalului contractual le este interzis să permită utilizarea numelui sau imaginii proprii in acțiuni publicitare pentru promovarea unei activități comerciale, precum și în scopuri electorale.

        Art. 12. Cadrul relațiilor în exercitarea atribuțiilor funcției

(1) În relațille cu personalul din cadrul Poliției Locale a Municipiului Bacău , precum și cu persoanele fizice sau juridice, funcționarii publici și personalul contractual sunt obligați să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credință, corectitudine si amabilitate.

(2) Funcționarii publici și personalul contractual au obligația de a nu aduce atingere onoarei, reputației, demnitătții persoanelor din cadrul Poliției Locale a Municipiului Bacău, serviciilor publice subordonate, Consiliului Local al Municipiului Bacău, precum si persoanelor cu care intră în legatură în exercitarea funcției, prin:

a) intrebuințarea unor expresii jignitoare;

b) dezvăluirea unor aspecte ale vieții private;

c) formularea unor sesizäri sau plângeri calornnioase.

(3) Funcționarii publici și personalul contractual trebuie să adopte o atitudine imparțiala și justificată pentru rezolvarea clară și eficientă a problemelor cetățenilor.

        Funcționarii publici și personalul contractual au obligația să respecte principiul egalității cetătțenilor în fața legii și a autorităților publice, prin:

a) promovarea unor soluții similare sau identice raportate la aceeași categorie de situații de fapt;

b) eliminarea oricărei forme de discriminare bazată pe aspecte privind naționalitatea, convingerile religioase și politice, starea materială, sănatatea, vârsta, sexul sau alte aspecte.

(4) Pentru realizarea unor raporturi sociale și profesionale care să asigure demnitatea persoanelor, eficiența activității, precum și creșterea calității serviciului public, se recomandă respectarea normelor de conduită prevazute la art. 12, alin. (1)-(3) și de către celelalte subiecte ale acestor raporturi.

        Art. 13. Conduita în cadrul relațiilor internaționale

(1) Funcționarii publici/ personalul contractual care reprezintă Poliția Locală a Municipiului Bacău în cadrul unor organizații internaționale, instituții de învățământ, conferințe, seminarii și alte activități cu caracter internațional au obligația să promoveze o imagine favorabilă țării, autorității sau instituției publice pe care o reprezintă.

(2) În relațiile cu reprezentanții altor state, funcționarilor publici și personalului contractual le este interzis să exprime opinii personale privind aspecte naționale sau dispute internaționale.

3) În deplasările exteme, funcționarii publici și personalul contractual sunt obligați să aibă o conduită corespunzatoare regulilor de protocol și le este interzisă încalcarea legilor și obiceiurilor țării gazdă.

        Art. 14. Interdicția privind acceptarea cadourilor, serviciilor, avantajelor

    Funcționarii publici și personalul contractual nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitații sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal. familiei, parinților, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relații de afaceri sau de natură politică, care le pot influența imparțialitatea în exercitarea funcțiilor publice ori a funcțiilor deținute sau pot constitui recompense în raport cu aceste funcții.

        Art. 15. Participarea la procesul de luare a deciziilor

(1) În procesul de luare a deciziilor, funcționarii publici și personalul contractual au obligația să acționeze conform prevederilor legale și să-și exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat și imparțial.

(2) Funcționarilor publici și personalului contractual le este interzis să promită luarea unei decizii de care Poliția Locală a Municipiului Bacău, de catre alți funcționari publici sau salariați contractuali precum și îndeplinirea atribuțiilor în mod privilegiat.

        Art. 16. Obiectivitate în evaluare

(1) În exercitarea atribuțiilor specifice funcțiilor publice/funcțiilor de conducere, funcționarii publici și personalul contractual au obligația să asigure egalitatea de șanse și tratament cu privire la dezvoltarea carierei pentru funcționarii publici si personalul contractual din subordine.

(2) Funcționarii publici și personalul contractual de conducere au obligația să examineze și să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenței profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propun sau aprobă avansări, promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcții ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând orice formă de favoritism sau discriminare.

(3) Se interzice funcționarilor publici și personalului contractual de conducere să favorizeze sau defavorizeze accesul ori promovarea in funcție pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile prevazute la art. 3, alin. (1) din prezentul Cod etic si de integritate.

        Art. 17. Folosirea prerogativelor de putere publică și folosirea abuzivă a atribuțiilor funcției deținute

(1) Este interzisă folosirea de către funcționarii publici și personalul contractual, în alte scopuri decât cele prevazute de lege, a prerogativelor funcției publice sau a funcției deținute.

(2) În activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de elaborare a proiectelor de acte normative, de evaluare sau de participare la anchete ori acțiuni de control. funcționarilor publici și personalului contractual le este interzisă urmarirea obținerii de foloase sau avantaje în interes personal sau producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.

(3) Funcționarilor publici și personalului contractual le este interzis să foloseasca poziția oficială pe care o dețin sau relațiile pe care le-au stabilit in exercitarea functiei publice/functiei, pentru a influenta anchetele interne on externe sau pentru a determina luarea unei anumite măsuri.

(4) Funcționarilor publici si personalului contractual le este interzis sä impună altor funcționari publici sau angajați contractuali să se înscrie in organizații sau asociații, indiferent de natura acestora, ori să le sugereze acest lucru, promițându-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.

        Art. 18. Utilizarea resurselor publice

(1) Funcționarii publici și personalul contractual sunt obligați să asigure ocrotirea proprietății publice si private a statului si a unităților administrativ-teritoriale, să evite producerea oricărui prejudiciu, acționând în orice situație ca un bun proprietar.

(2) Funcționarii publici și personalul contractual au obligația să folosească timpul de lucru, precum și bunurile aparținând Poliției Locale a Municipiului Bacău numai pentru desfășurarea activităților aferente funcției publice deținute.

(3) Funcționarii publici și personalul contractual trebuie să propună și să asigure, potrivit atribuțiilor care le revin, folosirea utilă si eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale.

(4) Funcționarilor publici și personalului contractual care desfasoară activități publicistice în interes personal sau activități didactice le este interzis să folosească timpul de lucru ori logistica Poliției Locale a Municipiului Bacău pentru realizarea acestora.

        Art. 19. Limitarea participării la achiziții, concesionari sau închirieri

(1) Orice funcționar public sau angajat contractual poate achiziționa un bun aflat în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, supus vânzării/ concesionării/închirierii în condițiile legii, cu excepția următoarelor cazuri:

a) când a luat cunostință, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmează să fie vândute/concesionate/închiriate;

b) când a participat, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, la organizarea vânzării/ concesiondrii/închirierii bunului respectiv;

c) când poate influența operațiunile de vânzare/concesionare/închiriere sau cand a obținut infomații la care persoanele interesate de cumpărarea bunului nu au avut acces.

(2) Funcționarilor publici și personalului contractual le este interzisă furnizarea informațiilor referitoare la bunurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, supuse operațiunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, în alte condiții decât cele prevăzute de lege.

                                                             CAPITOLUL III Norme de conduită profesională a polițiștilor locali

        Art. 20. Pe lângă normele de conduită prevăzute în Capitolul II, polițiștilor locali le sunt aplicabile și normele de conduită profesională din prezentul capitol.

    Art. 21. Drepturile polițiștilor locali 

(l) În exercitarea atribuțiilor ce ii revin, potrivit legii, polițistul local are următoarele drepturi principale:

a) să efectueze control preventiv asupra persoanei și/sau bagajului acesteia în următoarele situații: exista indicii clare că s-a săvârșit, se săvârșește sau se pregătește săvârșirea unei infracțiuni sau persoana participă la manifestări publice organizate în locuri în care este interzis accesul cu arme, produse ori substanțe periculoase; 

b) să invite la sediul poliţiei locale persoanele a căror prezenţă este necesară pentru îndeplinirea atribuţiilor, prin aducerea la cunoştinţă, în scris, a scopului şi a motivului invitaţiei;

c) să solicite sprijinul cetăţenilor pentru identificarea, urmărirea şi prinderea persoanelor care au comis fapte de natură penală sau contravenţională;

d) să poarte şi să folosească, în condiţiile prezentei legi şi numai în timpul serviciului, armamentul, muniţia şi celelalte mijloace de apărare şi intervenţie din dotare;

e) să circule gratuit, pe baza legitimaţiei de serviciu, în timpul serviciului, în zona de competenţă, cu mijloacele de transport în comun locale, pentru executarea unor misiuni care nu pot fi îndeplinite altfel;

f) să folosească forţa, în condiţiile legii, proporţional cu starea de fapt care justifică utilizarea acesteia, în cazul nerespectării dispoziţiilor pe care le-a dat în exercitarea atribuţiilor de serviciu;

g) să legitimeze şi să stabilească identitatea persoanelor care încalcă dispoziţiile legale ori sunt indicii că acestea pregătesc sau au comis o faptă ilegală;

h) să conducă la sediul poliţiei locale sau al unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române pe cei care prin acţiunile lor periclitează integritatea corporală, sănătatea sau viaţa persoanelor, ordinea publică ori alte valori sociale, precum şi persoanele suspecte de săvârşirea unor fapte ilegale, a căror identitate nu a putut fi stabilită în condiţiile legii. Verificarea situaţiei acestor categorii de persoane şi luarea măsurilor legale, după caz, se realizează în cel mult 12 ore din momentul depistării, ca măsură administrativă.

(2) Pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu, poliţiştii locali au acces, în condiţiile legii, la bazele de date ale Ministerului Afacerilor Interne. În acest scop, poliţia locală sau unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, după caz, şi structurile abilitate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne încheie protocoale de colaborare în care se reglementează infrastructura de comunicaţii, măsurile de securitate, protecţie şi de asigurare a confidenţialităţii datelor, nivelul de acces şi regulile de folosire.

        Art. 22. Obligațiile polițiștilor locali  

(1) În exercitarea atribuţiilor de serviciu, poliţistul local este obligat:

a) să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, prevăzute de Constituţia României, republicată, şi de Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale;

b) să respecte principiile statului de drept şi să apere valorile democraţiei;

c) să respecte prevederile legilor şi ale actelor administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;

d) să respecte şi să aducă la îndeplinire ordinele şi dispoziţiile legale ale şefilor ierarhici;

e) să respecte normele de conduită profesională şi civică prevăzute de lege;

f) să îşi decline, în prealabil, calitatea şi să prezinte insigna de poliţist şi legitimaţia de serviciu, cu excepţia situaţiilor în care rezultatul acţiunii este periclitat. La intrarea în acţiune sau la începutul intervenţiei ce nu suferă amânare, poliţistul local este obligat să se prezinte, iar după încheierea oricărei acţiuni sau intervenţii să se legitimeze şi să declare funcţia şi unitatea de poliţie locală din care face parte;

g) să intervină şi în afara orelor de program, în limita mijloacelor aflate la dispoziţie, pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu, în raza teritorială de competenţă, când ia la cunoştinţă de existenţa unor situaţii care justifică intervenţia sa;

h) să se prezinte de îndată la sediul poliţiei locale sau acolo unde este solicitat, în situaţii de catastrofe, calamităţi ori tulburări de amploare ale ordinii şi liniştii publice sau alte asemenea evenimente, precum şi în cazul instituirii stării de urgenţă ori a stării de asediu sau în caz de mobilizare şi de război;

i) să respecte secretul profesional, precum şi confidenţialitatea datelor dobândite în timpul desfăşurării activităţii, în condiţiile legii, cu excepţia cazurilor în care îndeplinirea sarcinilor de serviciu, nevoile justiţiei sau legea impun dezvăluirea acestora;

j) să manifeste corectitudine în rezolvarea problemelor personale, în aşa fel încât să nu beneficieze şi nici să nu lase impresia că beneficiază de datele confidenţiale obţinute în calitatea sa oficială.

(2) Poliţistului local îi este interzis:

a) să facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice ori să desfăşoare propagandă în favoarea acestora;

b) să exprime opinii sau preferinţe politice la locul de muncă sau în public;

c) să participe la mitinguri, demonstraţii, procesiuni sau orice alte întruniri cu caracter politic;

d) să adere la secte, organizaţii religioase sau la orice alte organizaţii interzise de lege;

e) să efectueze, direct sau prin persoane interpuse, activităţi de comerţ ori să participe la administrarea sau conducerea unor operatori economici, cu excepţia calităţii de acţionar;

f) să exercite activităţi de natură să lezeze onoarea şi demnitatea poliţistului local sau a instituţiei din care face parte;

g) să deţină orice altă funcţie publică sau privată pentru care este salarizat, cu excepţia funcţiilor didactice din cadrul instituţiilor de învăţământ, a activităţilor de cercetare ştiinţifică şi creaţie literar-artistică;

h) să participe la efectuarea oricărei forme de control în vreo entitate publică sau privată, în cazul în care, direct ori prin intermediari, este implicat sau are interese de natură contrară activităţii specifice de poliţie;

i) să provoace suferinţe fizice sau psihice unor persoane, în scopul obţinerii de la acestea ori de la o terţă persoană de informaţii sau mărturisiri;

j) să primească, să solicite, să accepte, direct sau indirect, ori să facă să i se promită, pentru sine sau pentru alţii, în considerarea calităţii sale oficiale, daruri ori alte avantaje;

k) să rezolve cereri care nu sunt de competenţa sa ori care nu i-au fost repartizate de şefii ierarhici sau să intervină pentru soluţionarea unor asemenea cereri, în scopurile prevăzute la lit. j);

l) să colecteze sume de bani de la persoane fizice sau juridice;

m) să redacteze, să imprime sau să difuzeze materiale ori publicaţii cu caracter politic, imoral sau ilegal.

        Art. 23. Conduita generală

    Polițistul local răspunde la orice solicitare privind exercitarea profesiei, evită comportamentul care ar putea afecta încrederea populației, este disciplinat și apără prestigiul instituției și profesiei , exercitând toate prerogativele și îndatoririle specifice funcției publice pe care o deține.

        Art. 24. Comportamentul polițistului local

(1) Polițistul local trebuie să se comporte civilizat și să dea dovadă de amabilitate și solicitudine, adoptând o atitudine politicoasă și fermă.

(2) Polițistul local trebuie să dovedească stăpânire de sine, capacitate de comunicare, abilități de gestionare a situațiilor conflictuale, dezvoltându-și prin sistemul de formare continuă puterea de înțelegere a problemelor sociale, culturale și educaționale specifice colectivității în care își exercită profesia, precum și, după caz, capacitățile manageriale.

        Art. 25. Exercitarea atribuțiilor

(1) Acțiunile polițiștilor locali trebuie să fie conforme cu dreptul intern, covențiile și acordurile internaționale la care România este parte.

(2) În activitatea de aplicare a legii, polițistul local trebuie să respecte principiul prezumției de nevinovăție, asigurând fiecărei persoane care face obiectul cercetării exercitarea deplină și efectivă a drepturilor sale, în condițțiile prevăzute de lege.

(3) Polițistul local trebuie să îndeplinească atribuțiile și misiunile ce îi revin într-o manieră echitabilă și obiectivă, cu respectarea și protejarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei consacrate prin Constituție și prin alte legi, în conformitate cu Declarația Universală a Drepturilor Omului, Convenția europeană a drepturilor omului, Codul european de etică al poliției și cu dispozițiile tratatelor la care România este parte.

(4) Pe timpul îndeplinirii atribuțiilor profesionale polițistul local acționează în parteneriat cu populația și trebuie să acorde persoanelor protecție , asistența de specialitate și servicii conform misiunilor și atribuțiilor poliției locale.

        Art. 26. Utilizarea forței

(1) Polițistul local execută acțiuni în forță ca măsură excepțională , în strictă conformitate cu prevederile legale și numai în situații de absolută necesitate, pentru îndeplinirea unui obiectiv legitim.

(2) Acțiunile în forță desfășurate de personalul Poliției Locale a Municipiului Bacău trebuie subordonate principiilor necesității, gradualității și proporționalității, polițistul local trebuind să folosească forța, în condițiile legii, proporțional cu starea de fapt care justifică untilizarea acesteia, în cazul nerespectării dispozițiilor pe care le-a dat în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

(3) Mijloacele din dotare ce pot fi utilizate în timpul acțiunilor în forță, inclusiv armele de foc neletale, vor fi folosite numai în caz de necesitate absolută, cu respectarea strictă a prevederilor legale.

(4) În momentul realizării obiectivului legitim încetează și exercitarea acțiunii în forță.

(5) În executarea acțiunilor în forță polițistul local va avea în permanență în vedere respectarea demnității umane.

(6) Când este confruntat cu violență fizică ori cu amenințări reale de folosire a forței fizice împotriva sa ori împotriva altor persoane, polițistul local are obligația de a interveni cu fermitate, în limitele legale, pentru menținerea și restabilirea ordinii.

        Art. 27. Protecția datelor și informațiilor

(1) Polițistul local are obligația să păstreze, în condițiile legii, asigurând respectarea drepturilor persoanelor, secretul de serviciu, precum și confidețialitatea deplină a datelor și informațiilor pe care le deține și să nu le utilizeze abuziv sau în folos personal.

(2) Culegerea, stocarea și utilizarea datelor cu caracter personal de către polițistul local se fac în condițiile legii și vor fi limitate strict la ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor legale, legitime și specifice poliției locale.

        Art. 28. Atitudinea față de corupție

(1) Polițistului local îi este interzis să tolereze actele de corupție și să utilizez abuziv autoritatea publică pe care i-o conferă statutul său.

(2) Polițistului local îi este interzis să pretindă sau să accepte bani, bunuri ori valori în scopul de a îndeplini atribuțiile profesionale și să primească sarcini, misiuni sau lucrări care excedează competențele stabilite prin fișa postului.

(3) Polițistul local ia atitudine față de actele de corupție manifestate în cadrul instituției, având obligația de a informa superiorii și alte organe competente cu privire la cazurile de corupție despre care a luat cunoștință.

(4) Polițistului local îi este interzis să uzeze de calitatea sau de funcția îndeplinită pentru rezolvarea unor interese de ordin personal.

        Art. 29. Legalitatea acținilor

    Polițistul local are obligația de a verifica sistematic și de a asigura legalitatea acțiunilor sale, înaintea și în timpul desfășurării acestora, atât din perspectiva respectării legislației naționale (legi, hotărâri, ordine și dispoziții), cât și a documentelor internaționale la care România este parte.

         CAPITOLUL IV Coordonarea, monitorizarea și controlul aplicării normelor de conduită profesională pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual

        Art. 30. Rolul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și a Ministerului Afacerilor Interne

(1) Agenția Natională a Funcționarilor Publici coordonează, monitorizează și controlează aplicarea normelor prevăzute de Codul etic și de integritate pentru funcționarii publici, exercitând atribuțiile prevăzute la art. 20 din Legea nr. 7/2004.

(2) Ministerul Afacerilor Interne coordonează și controlează aplicarea normelor prevăzute de Codul etic și de integritate pentru personalul contractual, exercitând atribuțiile prevazute la art. 20 din Legea nr. 477/2004.

(3) Prin activitatea sa, Agenția Națională a Funcționarilor Publici nu poate influența derularea procedurii de lucru a comisiei de disciplină din cadrul Poliției Locale a Municipiului Bacău, desfășurată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1344/2007, privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, actualizate.

(4) Prin activitatea sa, Ministerul Afacerilor Interne nu poate influența derularea procedurii disciplinare din cadrul Poliției Locale a Municipiului Bacău, desfășurată în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2005 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

        Art. 31. Sesizarea și soluționarea sesizării potrivit prevederilor Legii nr. 477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice

(1) Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe, Autoritatea Națională de Control pot fi sesizate de orice persoană cu privire la:

a) încălcarea prevederilor prezentului cod de către angajații contractuali;

b) constrângerea sau amenințarea exercitată asupra angajatului contractual pentru a-1 determina să încalce dispozițiile legale în vigoare ori să le aplice necorespunzător.

(2) Sesizarea prevăzută la alin. (1) nu exclude sesizarea organului disciplinar competent, potrivit legii, din cadrul Poliției Locale a Municipiului Bacău.

(3) Angajații contractuali nu pot fi sancționați sau prejudiciați în nici un fel pentru sesizarea cu bună credintă a organelor disciplinare competente, în condițiile legii.

(4) Rezultatele activității de centralizare a sesizărilor sau petițiilor se consemnează într-un raport pe baza căruia Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Exteme si Autoritatea Natională de Control vor formula recomandări către Poliția Locală a Municipiului Bacău cu privire la modalitatea de corectare a deficiențelor constatate.

(5) Recomandările Ministerul Afacerilor Interne, Ministerului Afacerilor Externe și Autorității Naționale de Control vor fi comunicate:

a) angajatului contractual sau persoanei care a formulat sesizarea;

b) angajatului contractual care face obiectul sesizării;

c) conducătorului Poliției Locale a Municipiului Bacău.

        Art. 32. Rolul Poliției Locale a Municipiului Bacău potrivit prevederilor Legii nr. 7/2004, privind Codul de conduită al funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare

(1) În scopul aplicării eficiente a dispozițiilor prezentului Cod etic si de integritate, Directorul executiv al Poliției Locale a Municipiului Bacău a desemnat un funcționar public pentru consiliere etică și monitorizarea respectării normelor de conduită.

(2) Consilierul etic desemnat exercită următoarele atribuții:

a) acordarea de consultanță și asistență funcționarilor publici din cadrul instituției publice cu privire la respectarea normelor de conduită;

b) monitorizarea aplicării prevederilor prezentului cod de conduită în cadrul autorității sau instuției publice;

c) întocmirea de rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici din cadrul autoritații sau instituției publice.

(3) Rapoartele prevăzute la alin. (2), lit. c). aprobate de conducatorul Poliției Locale a Municipiului Bacău, se comunică funcționarilor publici din cadrul Poliției Locale a Municipiului Bacău și se transmit trimestrial, la termenele si în forma standard stabilite prin instrucțiuni de Agenția Națională a Funcționarilor Publici.

(4) Rapoartele Poliției Locale a Municipiului Bacău privind respectarea normelor de conduită vor fi centralizate într-o bază de date necesară pentru:

a) identificarea cauzelor care determină încălcarea normelor de conduită profesională, inclusiv a constrângerilor sau amenințărilor exercitate asupra unui funcționar public pentru a-l determina să încalce dispozițiii legale in vigoare ori să le aplice necorespunzător;

b) identificarea modalitaților de prevenire a încălcării normelor de conduită profesională;

c) adoptarea măsurilor privind reducerea și eliminarea cazurilor de nerespectare a prevederilor legale.

        Art. 33. Conflictul de interese privind funcționarii publici

(1) Prin conflict de interese se înțelege situația în care persoana ce exercită o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției si altor acte normative.

(2) Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea funcțiilor publice sunt: imparțialitatea, integritatea, transparența deciziei și supremația interesului public.

(3) Funcționarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situații:

a) este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice și juridice cu care are relații cu caracter patrimonial;

b) participarea în cadrul aceleiași comisii, constituite conform legii, cu funcționari publici care au calitatea de soț sau rude de gradul I;

c) interesele sale patrimoniale, ale soțului sau rudelor sale de gradul I pot influența deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcției publice.

(4) În cazul existenței unui conflict de interese, funcționarul public este obligat să se abțină de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii și să-1 informeze de îndată pe șeful ierarhic căruia îi este subordonat direct. Acesta este obligat să ia măsurile care se impun pentru exercitarea cu imparțialitate a funcției publice, în termen de cel mult 3 zile de la data luării la cunostință.

(5) În cazurile prevazute la alin. (1), conducatorul Poliției Locale a Municipiului Bacău, la propunerea șefului ierarhic căruia îi este subordonat direct funcționarul public în cauză, va desemna un alt funcționar public, care are aceeași pregătire și nivel de experiență.

(6) Încălcarea dispozițiilor alin. (4) poate atrage, după caz, răspunderea disciplinară, administrativă, civilă ori penală, potrivit legii.

        Art. 34. Incompatibilități privind funcționarii publici

(1) Calitatea de funcționar public este incompatibilă cu orice altă funcție publică de cea în care a fost numit, precum și cu funcțiile de demnitate publică.

(2) Funcționarii publici nu pot deține alte funcții și nu pot desfășura alte activități, remunerate sau neremunerate, după cum urmează:

a) în cadrul autorităților sau instituțiilor publice;

b) în cadrul cabinetului demnitarului, cu excepția cazului în care funcționarul public este suspendat din funcția publică, în condițiile legii, pe durata numirii sale;

c) în cadrul regiilor autonome, societăților cormerciale ori în alte unități cu scop lucrativ din sectorul public;

d) în calitate de membru al unui grup de interes economic.

(3) Nu se află în situație de incompatibilitate, în sensul prevederilor alin. (2) lit. a) și c), funcționarul public care:

a) este desemnat printr-un act administrativ, emis în condițiile legii, să reprezinte interesele statului în legatură cu activitățile desfășurate de operatorii economici cu capital ori patrimoniu integral sau majoritar de stat, în condițiile rezultate din actele normative în vigoare;

b) este desemnat printr-un act administrativ, emis în condițiile legii, să participe în calitate de reprezentant al autorității ori instituției publice în cadrul unor organisme sau organe colective de conducere constituite în temeiul actelor normative in vigoare;

c) exercită un mandat de reprezentare, pe baza desemnării de către o autoritate sau instituție publică, în condițiile expres prevăzute de actele normative în vigoare.

(4) Nu se află în situație de incompatibilitate, în sensul prevederilor alin. (2) Funcționarul public care este desemnat prin act administrativ pentru a face parte din echipa de proiect finanțat din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, precum și din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat rambursabile sau nerambursabile, cu excepția funcționarilor publici care exercită atribuții ca auditor sau atribuții de control asupra activității derulate în cadrul acesteia și a funcționarilor publici care fac parte din echipa de proiect, dar pentru care activitatea desfășurată în cadrul respectivei echipe generează o situație de conflict de interese cu funcția publică pe care o ocupă.

(5) Funcționarii publici care, în exercitarea funcției publice, au desfășurat activități de monitorizare și control cu privire la societăți comerciale sau alte unități cu scop lucrativ de natura celor prevazute la alin. (2) lit. c) nu pot să-și desfășoare activitatea și nu pot acorda consultanță de specialitate la aceste societăți timp de 3 (trei) ani după ieșirea din corpul funcționarilor publici.

(6) Funcționarii publici nu pot fi mandatari ai unor persoane în ceea ce privește efectuarea unor acte în legatură cu funcția publică pe care o exercită.

(7) În situația prevazută la alin. (2) lit. b), la încheierea mandatului demnitarului, funcționarul public este reîncadrat în funcția publică deținută sau într-o funcție similară.

(8) Nu sunt permise raporturile ierarhice directe în cazul în care funcționarii publici respectivi sunt soți sau rude de gradul I.

(9) Prevederile alin. (8) se aplică și în cazul în care șeful ierarhic direct are calitatea de demnitar.

(10) Persoanele care se află în una dintre situațiile prevăzute la alin. (8) sau (9) vor opta, în termen de 60 de zile, pentru încetarea raporturilor ierarhice directe sau renunțarea la calitatea de demnitar.

(11) Orice persoană poate sesiza existența situațiilor prevăzute la alin. (8) sau (9).

(12) Situațiile prevăzute la alin. (8) și neîndeplinirea obligației prevăzute la alin. (10) se constată de care șeful ierarhic superior al funcționarilor publici respectivi, care dispune încetarea raporturilor ierarhice directe dintre funcționarii publici soți sau rude de gradul I.

(13) Situațiile prevăzute la alin. (9) și neîndeplinirea obligației prevăzute la alin. (10) se constată, după caz, de către primul-ministru, ministru sau prefect, care dispune încetarea raporturilor ierarhice directe dintre demnitar și funcționarul public soț sau rudă de gradul I.

(14) Funcționarii publici pot exercita funcții sau activități în domeniul didactic, al cercetării științifice, al creației literar – artistice. Funcționarii publici pot exercita funcții în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuțiile exercitate ca funcționar public, funcționar public parlamentar sau funcționar public cu statut special, potrivit fișei postului.

(15) În situația funcționarilor publici care desfășoară activitățile prevăzute la alin. (14), documentele care alcătuiesc dosarul profesional sunt gestionate de către autoritatea sau instituția publică la care aceștia sunt numiți.

(16) Funcționarul public poate candida pentru o funcție eligibilă sau poate fi numit într-o funcție de demnitate publică.

(17) Raportul de serviciu al funcționarului public se suspendă:

a) pe durata campaniei electorale, pană în ziua ulterioară alegerilor, dacă nu este ales;

b) până la încetarea funcției eligibile sau a funcției de demnitate publică, în cazul în care funcționarul public a fost ales sau numit.

(18) Funcționarii publici pot fi membri ai partidelor politice legal constituite.

(19) Funcționarilor publici le este interzis să fie membri ai organelor de conducere ale partidelor politice și să exprime sau să apere în mod public pozițiile unui partid politic.

                                                                                 CAPITOLUL IV Dispoziții finale

        Art. 35. Răspunderea

(1) Încălcarea dispozițiilor prezentului Cod etic și de integritate atrage răspunderea disciplinară a funcționarilor publici și a personalului contractual, în condițiile legii.

(2) Comisia de disciplină are competența de a cerceta încălcarea prevederilor prezentului Cod etic și de integritate de către funcționarii publici și de a propune aplicarea sancțiunilor disciplinare, în condițiile legii.

(3) Organele cu atribuții disciplinare au compețenta de a cerceta încălcarea prevederilor prezentului Cod etic și de integritate de către personalul contractual și de a propune aplicarea sancțiunilor disciplinare în condițiile Legii nr. 53/2003- Codul muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare.

(4) Funcționarii publici nu pot fi sanctionați sau prejudiciați în nici un fel pentru sesizarea cu bună-credință a comisiei de disciplină competente, în condițiile legii, cu privire la cazurile de încălcare a normelor de conduită.

(5) În cazurile în care faptele săvârșite întrunesc elementele constitutive ale unor infracțiuni, vor fi sesizate organele de urmărire penală competente, în condițiile legii.

(6) Funcționarii publici și personalul contractual răspund potrivit legii în cazurile în care, prin faptele săvârșite cu încălcarea normelor de conduită profesională, creează prejudicii persoanelor fizice sau juridice.

        Art. 36. Asigurarea publicității

    Pentru informarea cetățenilor se va asigura publicitatea prin afișarea pe site-ul instituției, precum și la sediul Poliției Locale a Municipiului Bacău , într-un loc vizibil.

        Art. 37. Intrarea în vigoare

    Prezentul Cod etic și de integritate intră în vigoare la data aducerii la cunoștință întregului personal al Poliției Locale a Municipiului Bacău, prin comunicarea către toate serviciile/compartimentele și birourile și afișarea pe site-ul oficial al instituției.

        Art. 38. Enumerarea normelor de conduită și de integritate a funcționarilor publici și personalului contractual nu este limitativă, ci se completează de drept cu cele cuprinse în prevederile legale în vigoare.