mobirise.com

Concursuri, posturi disponbile,rezultate concursuri

ANUNT

Postat pe 29 Decembrie 2017 de Politia Locala Bacau

          Poliţia Locală a Municipiului Bacău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a următoarei funcţii publice de execuție, vacantă din cadrul Biroului Disciplina în Construcții - Compartiment Afișajul Stradal și Spargeri:

- 1 post - polițist local, clasa I, grad profesional debutant.

          Principalele atribuții și responsabilități sunt:

- Efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcții executate fără autorizație de construire sau desființare, după caz, inclusiv a construcțiilor cu caracter provizoriu;

- Efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizația de executare a lucrărilor de reparații ale părții carosabile și pietonale;

- Verifică respectarea normelor legale privind afișajul publicitar, afișajul electoral și orice altă formă de afișaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfășurare a activității economice;

- Participă la acțiunile de demolare / dezmembrare / dinamitare a construcțiilor efectuate fără autorizație pe domeniul public sau privat al unității / subdiviziunii administrativ-teritoriale ori pe spații aflate în administrarea autorităților administrației publice locale sau a altor instituții / servicii publice de interes local, prin asigurarea protecției perimetrului și a libertății de acțiune a personalului care participă la aceste operațiuni specifice;

- Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuţiilor prevăzute mai sus, stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale;

- Verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor;

- Efectuează controale împreună cu alte compartimente din cadrul Poliţiei Locale Bacău şi/sau cu alte instituţii;

          Candidații trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

• are cetăţenia română şi domiciliul în România;

• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

• are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

• are capacitate deplină de exerciţiu;

• are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

• îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

• îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

• nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

• nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

• nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege

          Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției publice sunt:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe administrative, științe inginerești sau în științe juridice;

- fără vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

- cunoştințe de operare PC - nivel mediu.

          Condiții specifice suplimentare pentru ocuparea funcției publice de execuție:

• aviz medical cu menţiunea APT pentru funcţia publică de execuție de polițist local, obţinut în urma examenului medical de medicina muncii emis de o clinică de specialitate;

• aviz psihologic obţinut în vederea angajării, în care sunt precizate următoarele concluzii: APT PSIHOLOGIC pentru polițist local, la data susţinerii concursului, emis de un cabinet de specialitate în acest domeniu.

          Concursul se va organiza astfel:

- în data de 31.01.2018, ora 10:00, proba scrisă 

- în data de 02.02.2018, ora 10:00, proba interviu.

          Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul instituţiei din Bacău, str. I.L. Caragiale, nr. 2.

          Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs se pot obţine la sediul Poliției Locale a Municipiului Bacău, str. I.L. Caragiale, nr. 2, telefon 0234/575978.

    

DOSARUL DE CONCURS VA CONŢINE 

ÎN MOD OBLIGATORIU URMĂTOARELE ACTE

a) Formularul de înscriere tip, care se pune la dispoziţie de către instituţie, în momentul înscrierii;  

b) Act de identitate (original şi copie); 

c) Certificat de naștere/căsătorie (original şi copie);

d) Diploma de studii, certificate şi alte documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări (original şi copie);

e) Copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;

f) Cazier judiciar în original; (se va specifica “pentru angajare”)

g) Adeverinţa medicală în original, de la medicul de familie în care să se specifice: „ nu este în evidenţă cu boli cronice, neuropsihice şi alte tratamente”;

h) Fișă medicală cu menţiunea APT pentru polițist local, obţinut în urma examenului medical de medicina muncii;

i) Aviz psihologic obţinut în vederea angajării, în care sunt precizate următoarele concluzii: APT PSIHOLOGIC pentru polițist local;

j) Fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau după caz, recomandare (copie şi original) de la ultimul loc de muncă;

k) Declaraţie pe proprie răspundere care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică - se pune la dispoziţie de către instituţie, în momentul înscrierii;  

l) Curriculum vitae - model european.

          Toate originalele, cu excepţia cazierului, se vor înapoia, după ce se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, iar copia va rămâne la dosar.                                     

          Documentele se îndosariază într-un dosar cu şină, în ordinea enumerării de mai sus.

Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Poliţiei Locale a Municipiului Bacău - Compartimentul Resurse Umane.

          Termenul de depunere al dosarului de înscriere: 18.01.2018, ora 14.00 (inclusiv).

Data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor de înscriere: 29.01.2018. 


                                                                                            BIBLIOGRAFIE

          Pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă din cadrul  Biroului Disciplină în Construcţii - Compartimentul Afișajul Stradal și Spargeri:

• polițist local, clasa I, grad profesional debutant 

 Constituția României;

 Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 Legea nr. 155/2010 Poliției locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 HG nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

 OUG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 ORDINUL nr. 839/2009, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

 Legea nr. 185/2013, privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

ANUNT

Postat pe 29 Decembrie 2017 de Politia Locala Bacau

          Poliţia Locală a Municipiului Bacău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a următoarei funcţii publice de execuție, vacantă din cadrul Biroului Inspecție Comercială:

- 1 post - polițist local, clasa I, grad profesional debutant.

Principalele atribuții și responsabilități sunt:

- Verifică legalitatea activităţilor de comercializare a produselor desfăşurate de operatori economici, persoane fizice şi juridice autorizate şi producători particulari în pieţele agroalimentare, târguri şi oboare, precum şi respectarea prevederilor legale de către administratorii pieţelor agroalimentare;

- Verifică existenţa la locul de desfăşurare a activităţii comerciale a autorizaţiilor, a aprobărilor, a documentelor de provenienţă a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor şi a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;

- Verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios;

- Verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare şi a locurilor de comercializare a produselor din tutun şi a băuturilor alcoolice;

- Verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare şi funcţionare al operatorilor economici;

- Identifică mărfurile şi produsele abandonate pe domeniul public sau privat al unităţii administrativ-teritoriale sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor servicii/instituţii de interes local şi aplică procedurile legale de ridicare a acestora;

- Verifică respectarea regulilor şi normelor de comerţ şi prestări de servicii stabilite prin acte normative în competenţa autorităţilor administraţiei publice locale;

- Cooperează cu autorităţile de control sanitar, de mediu şi de protecţie a consumatorilor în exercitarea atribuţiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora;

- Verifică respectarea obligaţiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afişarea preţurilor, a produselor comercializate şi a serviciilor şi sesizează autorităţile competente în cazul în care identifică nereguli;

- Verifică şi soluţionează, în condiţiile legii, petiţiile primite în legătură cu activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii desfăşurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale.

          Candidații trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

• are cetăţenia română şi domiciliul în România;

• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

• are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

• are capacitate deplină de exerciţiu;

• are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

• îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

• îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

• nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

• nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

• nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege

    Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției publice sunt:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe administrative, științe economice sau în științe juridice;

- fără vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

- cunoştințe de operare PC - nivel mediu.

          Condiții specifice suplimentare pentru ocuparea funcției publice de execuție:

• aviz medical cu menţiunea APT pentru funcţia publică de execuție de polițist local, obţinut în urma examenului medical de medicina muncii emis de o clinică de specialitate;

• aviz psihologic obţinut în vederea angajării, în care sunt precizate următoarele concluzii: APT PSIHOLOGIC pentru polițist local, la data susţinerii concursului, emis de un cabinet de specialitate în acest domeniu.

          Concursul se va organiza astfel:

- în data de 30.01.2018, ora 10:00, proba scrisă 

- în data de 01.02.2018, ora 10:00, proba interviu.

          Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul instituţiei din Bacău, str. I.L. Caragiale, nr. 2.

          Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs se pot obţine la sediul Poliției Locale a Municipiului Bacău, str. I.L. Caragiale, nr. 2, telefon 0234/575978.

DOSARUL DE CONCURS VA CONŢINE 

ÎN MOD OBLIGATORIU URMĂTOARELE ACTE

a) Formularul de înscriere tip, care se pune la dispoziţie de către instituţie, în momentul înscrierii;  

b) Act de identitate (original şi copie); 

c) Certificat de naștere/căsătorie (original şi copie);

d) Diploma de studii, certificate şi alte documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări (original şi copie);

e) Copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;

f) Cazier judiciar în original; (se va specifica “pentru angajare”)

g) Adeverinţa medicală în original, de la medicul de familie în care să se specifice: „ nu este în evidenţă cu boli cronice, neuropsihice şi alte tratamente”;

h) Fișă medicală cu menţiunea APT pentru polițist local, obţinut în urma examenului medical de medicina muncii;

i) Aviz psihologic obţinut în vederea angajării, în care sunt precizate următoarele concluzii: APT PSIHOLOGIC pentru polițist local;

j) Fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau după caz, recomandare (copie şi original) de la ultimul loc de muncă;

k) Declaraţie pe proprie răspundere care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică - se pune la dispoziţie de către instituţie, în momentul înscrierii;  

l) Curriculum vitae - model european.

          Toate originalele, cu excepţia cazierului, se vor înapoia, după ce se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, iar copia va rămâne la dosar.                                     

          Documentele se îndosariază într-un dosar cu şină, în ordinea enumerării de mai sus.

Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Poliţiei Locale a Municipiului Bacău - Compartimentul Resurse Umane.

Termenul de depunere al dosarului de înscriere: 19.01.2018, ora 14.00 (inclusiv).

Data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor de înscriere: 29.01.2018. 

                                                                                             BIBLIOGRAFIE

          Pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă din cadrul Biroului Inspecție Comercială: polițist local, clasa I, grad profesional debutant:

 Constituția României;

 Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 Legea nr. 155/2010 Poliției locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 HG nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

 OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 OG nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petiţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 Legea nr. 252/2003 privind registrul de control, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comert sau de prestări servicii ilicite, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 OG nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


ANUNT

Postat pe 22 Decembrie 2017 de Politia Locala Bacau

          Poliţia Locală a Municipiului Bacău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuție, vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Comunicare şi Relaţii cu Publicul.

          Principalele atribuții și responsabilități sunt:

- este la dispoziţia cetăţenilor, îndrumându-i în rezolvarea problemelor personale, sociale sau de interes general, încercând soluţionarea acestora pe loc, iar în cazul în care problemele necesită analize şi verificări din partea altor servicii se dau solicitanţilor îndrumările necesare;

- asigură programarea la audienţele acordate de către cadrele de conducere cetăţenilor, a agenţilor economici sau a reprezentanţilor diferitelor instituţii sau autorităţi publice, prin întocmirea notelor de audiere;

- prezintă notele de audiere şefilor de serviciu, asupra problemelor semnalate de petenţi, ţinând evidenţa acestora;

- gestionează relaţiile cu mass-media, monitorizează modul de prezentare a activităţii instituției de către presa scrisă şi audio-vizuală şi prezintă şefului analize şi sinteze gen „revista presei";

- asigură difuzarea informaţiilor cu caracter public către întregul personal al instituției din care face parte; 

- pregăteşte şi asigură prezentarea în presa centrală şi locală a informaţiilor referitoare la cele mai importante evenimente din activitatea instituţiei, cu aprobarea conducerii; 

- realizează, din punct de vedere al conţinutului, acţiuni de mediatizare prin intermediul reţelei Internet; 

- transmite operativ prin apariţii publice, unele informaţii reale şi credibile în cazul producerii unor evenimente deosebite;

- prezintă, cu aprobarea conducerii instituţiei, poziţia oficială faţă de diferitele cazuri şi situaţii în care instituţia este vizată; 

- aduce la îndeplinire, în termen şi în mod corect, sarcinile încredinţate de către şeful direct ierarhic, cu respectarea legii; etc

          Candidații trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

• are cetăţenia română şi domiciliul în România;

• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

• are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

• are capacitate deplină de exerciţiu;

• are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

• îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

• îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

• nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni care impiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice;

• nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

• nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

          Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției publice sunt:    

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă: în științe administrative, științe economice, științe filologice sau în științe ale comunicării;

- cunoştințe de operare PC - nivel mediu.

- fără vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:

          Condiții specifice suplimentare pentru ocuparea funcției publice de execuție:

• aviz medical cu menţiunea APT pentru funcţia publică de execuție de consilier, obţinut în urma examenului medical de medicina muncii emis de o clinică de specialitate;

• aviz psihologic obţinut în vederea angajării, în care sunt precizate următoarele concluzii: APT PSIHOLOGIC pentru consilier, la data susţinerii concursului, emis de un cabinet de specialitate în acest domeniu.

          Concursul se va organiza astfel:       

- în data de 25.01.2018, ora 10:00, proba scrisă 

- în data de 29.01.2018, ora 10:00, proba interviu.

          Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul instituţiei din Bacău, str. I.L. Caragiale, nr. 2.

          Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs se pot obţine la sediul Poliției Locale a Municipiului Bacău, str. I.L. Caragiale, nr. 2, telefon 0234/575978.

                    DOSARUL DE CONCURS VA CONŢINE 

              ÎN MOD OBLIGATORIU URMĂTOARELE ACTE

a) Formularul de înscriere tip, care se pune la dispoziţie de către instituţie, în momentul înscrierii;  

b) Act de identitate (original şi copie); 

c) Certificat de naștere/căsătorie (original şi copie);

d) Diploma de studii, certificate şi alte documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări (original şi copie);

e) Copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;

f) Cazier judiciar în original; (se va specifica “pentru angajare”)

g) Adeverinţa medicală în original, de la medicul de familie în care să se specifice: „ nu este în evidenţă cu boli cronice, neuropsihice şi alte tratamente”;

h) Fișă medicală cu menţiunea APT pentru consilier, obţinut în urma examenului medical de medicina muncii;

i) Aviz psihologic obţinut în vederea angajării, în care sunt precizate următoarele concluzii: APT PSIHOLOGIC pentru consilier;

j) Fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau după caz, recomandare (copie şi original) de la ultimul loc de muncă;

k) Declaraţie pe proprie răspundere care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică - se pune la dispoziţie de către instituţie, în momentul înscrierii;  

l) Curriculum vitae - model european.

          Toate originalele, cu excepţia cazierului, se vor înapoia, după ce se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, iar copia va rămâne la dosar.                                     

          Documentele se îndosariază într-un dosar cu şină, în ordinea enumerării de mai sus.

          Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Poliţiei Locale a Municipiului Bacău - Compartimentul Resurse Umane.

          Termenul de depunere al dosarului de înscriere: 11.01.2018, ora 14.00 (inclusiv).

          Data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor de înscriere: 22.01.2018. 

                                                                                             BIBLIOGRAFIE

         Pentru ocuparea funcției publice de execuție din cadrul Compartimentului Comunicare şi Relaţii cu Publicul:

• consilier, clasa I, grad profesional debutant 

 Constituția României;

 Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 Legea nr. 155/2010 a Poliției locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 HG nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;

 Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 HG nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public;

 OG nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


ANUNT

Poliţia Locală a Municipiului Bacău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuție, vacantă, de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Resurse Umane și Pregătire Profesională.

Principalele atribuții și responsabilități sunt:

- întocmește dosarul profesional pentru fiecare funcționar public și transmite Agenției Naționale a Funcționarilor Publici orice modificare intervenită în cariera funcționarului public;

- gestionează fișele de evaluare a posturilor, respectiv fișele de post pentru personalul contractual și funcționarii publici din cadrul instituției;

- organizează la nivelul instituției acțiunea de evaluare anuală a performanțelor pofesionale ale salariaților;

- înregistrează personalul nou angajat și modificările intervenite în activitatea celui existent în „registrul general de evidenta a salariaților”, registrul public formularul M500 și în cazul funcționarilor publici la A.N.F.P.;

- verifică valabilitatea actelor prezentate de angajați în vederea înscrierii lor în registrul de evidență a salariaților;

- organizează promovarea personalului ca urmare a evaluării performanțelor profesionale individuale;

- ține evidența la zi a vechimii în muncă a salariaților și comunică modificarea sporului de vechime potrivit legii;

- asigură secretariatul comisiilor de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice și de angajare a personalului contractual;

- întocmește dosarele de pensionare pentru limită de vârstă, pensie anticipată;

- ține evidența concediilor de odihnă pentru fiecare serviciu, birou, compartiment și verifică pontajele cu cererile de concediu de odihnă, certificatele medicale și alte referate din cursul lunii și concediile fără plată;

- întocmește evidențe și situații solicitate de Primăria Municipiului Bacău, Agenția Națională a Funcționarilor Publici, etc;

- calculează drepturile salariale, conform pontajului, contractelor/rapoartelor de muncă și legislației în vigoare, a personalului din cadrul Poliției Locale a Municipiului Bacău;

- urmărește deșfășurarea perioadei de stagiu a funcționarilor publici debutanți până la definitivarea în funcția publică, etc.

Candidații trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

• are cetăţenia română şi domiciliul în România;

• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

• are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

• are capacitate deplină de exerciţiu;

• are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

• îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

• îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

• nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni care impiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice;

• nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

• nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

    Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției publice sunt:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe inginerești;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:minim 5 ani.

Condiții specifice suplimentare pentru ocuparea funcției publice de execuție:

• aviz medical cu menţiunea APT pentru funcţia publică de execuție de inspector, obţinut în urma examenului medical de medicina muncii emis de o clinică de specialitate;

• aviz psihologic obţinut în vederea angajării, în care sunt precizate următoarele concluzii: APT PSIHOLOGIC pentru inspector, la data susţinerii concursului, emis de un cabinet de specialitate în acest domeniu.

Concursul se va organiza astfel:

- în data de 20.12.2017, ora 10:00, proba scrisă

- în data de 22.12.2017, ora 10:00, proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul instituţiei din Bacău, str. I.L. Caragiale, nr. 2, (până în data de 08.12.2017, ora 12.00).

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs se pot obţine la sediul Poliției Locale a Municipiului Bacău, str. I.L. Caragiale, nr. 2, telefon 0234/575978.

     

DOSARUL DE CONCURS VA CONŢINE

ÎN MOD OBLIGATORIU URMĂTOARELE ACTE

a) Formularul de înscriere tip, care se pune la dispoziţie de către instituţie, în momentul înscrierii;

b) Act de identitate (original şi copie);

c) Certificat de naștere/căsătorie (original şi copie);

d) Diploma de studii, certificate şi alte documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări (original şi copie);

e) Copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;

f) Cazier judiciar în original; (se va specifica “pentru angajare”)

g) Adeverinţa medicală în original, de la medicul de familie în care să se specifice: „ nu este în evidenţă cu boli cronice, neuropsihice şi alte tratamente”;

h) Fișă medicală cu menţiunea APT pentru inspector, obţinut în urma examenului medical de medicina muncii;

i) Aviz psihologic obţinut în vederea angajării, în care sunt precizate următoarele concluzii:

 APT PSIHOLOGIC pentru inspector;

j) Fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau după caz, recomandare (copie şi original) de la ultimul loc de muncă;

k) Declaraţie pe proprie răspundere care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică - se pune la dispoziţie de către instituţie, în momentul înscrierii;

l) Curriculum vitae - model european.

 Toate originalele (diplome, certificate) se vor înapoia, după ce se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, iar copia lor va rămâne la dosar.

 Documentele se îndosariază într-un dosar cu şină, în ordinea enumerării de mai sus.

 Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Poliţiei Locale a Municipiului Bacău.

 Termenul de depunere al dosarului de înscriere: 08.12.2017, ora 12.00 (inclusiv).

 Data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor de înscriere: 13.12.2017.

BIBLIOGRAFIE

pentru ocuparea funcției publice de execuție din cadrul Compartimentului Resurse Umane și Pregătire Profesională:

- inspector, clasa I, grad profesional principal

 Constituția României;

 Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 Legea nr. 155/2010 a Poliției locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 HG nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

 OG nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petiţiilor;

 Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 HG nr. 611/2008 pentru aprobarea nomelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

 OUG nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale salariaţilor din administraţie, republicată.


ANUNT

Poliţia Locală a Municipiului Bacău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuție, vacantă, de polițist local, clasa II, grad profesional principal din cadrul Biroului Siguranță Rutieră.

Principalele atribuții și responsabilități sunt:

- asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de Legea nr. 155/2010 a Poliţiei Locale, în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;

- verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră şi sesizează nereguli constatate privind funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a marcajelor rutiere şi acordă asistenţă în zonele unde se aplică marcaje rutiere;

- participă la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torenţială, grindină, polei şi alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;

- participă, împreună cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române, la asigurarea măsurilor de circulaţie ocazionate de adunări publice, mitinguri, marşuri, demonstraţii, procesiuni, acţiuni de pichetare, acţiuni comerciale promoţionale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi de alte activităţi care se desfăşoară pe drumul public şi implică aglomerări de persoane;

- sprijină unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române în asigurarea măsurilor de circulaţie în cazul transporturilor speciale şi al celor agabaritice pe raza teritorială de competenţă;

- acordă sprijin unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului, etc.

Candidații trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

• are cetăţenia română şi domiciliul în România;

• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

• are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

• are capacitate deplină de exerciţiu;

• are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

• îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

• îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

• nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni care impiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice;

• nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

• nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

    Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției publice sunt:

- studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:minim 5 ani.

   Condiții specifice suplimentare pentru ocuparea funcției publice de execuție:

• aviz medical cu menţiunea APT pentru funcţia publică de execuție de polițist local, obţinut în urma examenului medical de medicina muncii emis de o clinică de specialitate;

• aviz psihologic obţinut în vederea angajării, în care sunt precizate următoarele concluzii: APT PSIHOLOGIC pentru polițist local, la data susţinerii concursului, emis de un cabinet de specialitate în acest domeniu.

Concursul se va organiza astfel:

- în data de 20.12.2017, ora 10:00, proba scrisă

- în data de 22.12.2017, ora 10:00, proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul instituţiei din Bacău, str. I.L. Caragiale, nr. 2, (până în data de 08.12.2017, ora 12.00).

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs se pot obţine la sediul Poliției Locale a Municipiului Bacău, str. I.L. Caragiale, nr. 2, telefon 0234/575978.

DOSARUL DE CONCURS VA CONŢINE

ÎN MOD OBLIGATORIU URMĂTOARELE ACTE

a) Formularul de înscriere tip, care se pune la dispoziţie de către instituţie, în momentul înscrierii;

b) Act de identitate (original şi copie);

c) Certificat de naștere/căsătorie (original şi copie);

d) Diploma de studii, certificate şi alte documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări (original şi copie);

e) Copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;

f) Cazier judiciar în original; (se va specifica “pentru angajare”)

g) Adeverinţa medicală în original, de la medicul de familie în care să se specifice: „ nu este în evidenţă cu boli cronice, neuropsihice şi alte tratamente”;

h) Fișă medicală cu menţiunea APT pentru polițist local, obţinut în urma examenului medical de medicina muncii;

i) Aviz psihologic obţinut în vederea angajării, în care sunt precizate următoarele concluzii:

 APT PSIHOLOGIC pentru polițist local;

j) Fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau după caz, recomandare (copie şi original) de la ultimul loc de muncă;

k) Declaraţie pe proprie răspundere care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică - se pune la dispoziţie de către instituţie, în momentul înscrierii;

l) Curriculum vitae - model european.

 Toate originalele (diplome, certificate) se vor înapoia, după ce se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, iar copia lor va rămâne la dosar.

 Documentele se îndosariază într-un dosar cu şină, în ordinea enumerării de mai sus.

 Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Poliţiei Locale a Municipiului Bacău.

 Termenul de depunere al dosarului de înscriere: 08.12.2017, ora 12.00 (inclusiv).

 Data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor de înscriere: 13.12.2017.

BIBLIOGRAFIE

pentru ocuparea funcției publice de execuție din cadrul Biroului Siguranță Rutieră:

- polițist local, clasa II, grad profesional principal

 Constituția României;

 Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 Legea nr. 155/2010 a Poliției locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 HG nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

 OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 HG nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr. 195/2002;

 OG nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petiţiilor.


ANUNT

Poliţia Locală a Municipiului Bacău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuție, vacantă, de referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Financiar-Contabilitate.

Principalele atribuții și responsabilități sunt:

- participă la inventarierea anuală a patrimoniului și face propuneri pentru casarea bunurilor deteriorate;

- face parte din comisiile de recepție și casare a bunurilor aparținând instituției;

- întocmește notele de intrare recepție;

- întocmește bonurile de consum pentru materialele consumabile, echipament, etc;

- răspunde de primirea păstrarea și eliberarea materialelor prin comisia de recepție;

- face propuneri privind casarea echipamentelor cu termenul expirat, provenit de la personalul lichidat sau alte materiale deteriorate, etc.

Candidații trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

• are cetăţenia română şi domiciliul în România;

• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

• are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

• are capacitate deplină de exerciţiu;

• are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

• îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

• îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

• nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni care impiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice;

• nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

• nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

    Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției publice sunt:

- studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minim 9 ani.

   Condiții specifice suplimentare pentru ocuparea funcției publice de execuție:

• aviz medical cu menţiunea APT pentru funcţia publică de execuție de referent, obţinut în urma examenului medical de medicina muncii emis de o clinică de specialitate;

• aviz psihologic obţinut în vederea angajării, în care sunt precizate următoarele concluzii: APT PSIHOLOGIC pentru referent, la data susţinerii concursului, emis de un cabinet de specialitate în acest domeniu.

Concursul se va organiza astfel:

- în data de 20.12.2017, ora 10:00, proba scrisă

- în data de 22.12.2017, ora 10:00, proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul instituţiei din Bacău, str. I.L. Caragiale, nr. 2, (până în data de 08.12.2017, ora 12.00).

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs se pot obţine la sediul Poliției Locale a Municipiului Bacău, str. I.L. Caragiale, nr. 2, telefon 0234/575978.

     

DOSARUL DE CONCURS VA CONŢINE

ÎN MOD OBLIGATORIU URMĂTOARELE ACTE

a) Formularul de înscriere tip, care se pune la dispoziţie de către instituţie, în momentul înscrierii;

b) Act de identitate (original şi copie);

c) Certificat de naștere/căsătorie (original şi copie);

d) Diploma de studii, certificate şi alte documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări (original şi copie);

e) Copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;

f) Cazier judiciar în original; (se va specifica “pentru angajare”)

g) Adeverinţa medicală în original, de la medicul de familie în care să se specifice: „ nu este în evidenţă cu boli cronice, neuropsihice şi alte tratamente”;

h) Fișă medicală cu menţiunea APT pentru referent, obţinut în urma examenului medical de medicina muncii;

i) Aviz psihologic obţinut în vederea angajării, în care sunt precizate următoarele concluzii:

 APT PSIHOLOGIC pentru referent;

j) Fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau după caz, recomandare (copie şi original) de la ultimul loc de muncă;

k) Declaraţie pe proprie răspundere care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică - se pune la dispoziţie de către instituţie, în momentul înscrierii;

l) Curriculum vitae - model european.

 Toate originalele (diplome, certificate) se vor înapoia, după ce se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, iar copia lor va rămâne la dosar.

 Documentele se îndosariază într-un dosar cu şină, în ordinea enumerării de mai sus.

 Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Poliţiei Locale a Municipiului Bacău.

 Termenul de depunere al dosarului de înscriere: 08.12.2017, ora 12.00 (inclusiv).

 Data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor de înscriere: 13.12.2017.

BIBLIOGRAFIE

pentru ocuparea funcției publice de execuție din cadrul Compartimentului Finaciar-Contabilitate:- referent, clasa III, grad profesional superior

 Constituția României;

 Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 Legea nr. 155/2010 a Poliției locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 HG nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

 Legea nr. 82/1991 a Contabilității, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

 OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.


ANUNT

Postat pe 16 Noiembrie 2017 de Politia Locala Bacau

            Poliţia Locală a Municipiului Bacău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a următoarei funcţii contractuale de execuție, vacantă, de Administrator din cadrul Compartimentului Administrativ.

            Condiţiile generale de participare conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr. 286 din 23 martie 2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt:

 a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

 b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

 c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

 d) are capacitate deplină de exercițiu;

 e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

 f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

 g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei - minim 9 ani;

• cunoștinte minime de utilizare a calculatorului.

 Concursul se va desfășura astfel:

- Proba scrisă în data de 07.12.2017, ora 10:00, 

- Proba interviu în data de 11.12.2017, ora 10:00.  

            Candidații vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul instituţiei din municipiul Bacău, str. I.L. Caragiale, nr. 2.

            Relații suplimentare se pot obține la sediul instituţiei, din municipiul Bacău, str. I.L. Caragiale, nr. 2, telefon 0234/575978.

            Condiții specifice suplimentare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție:

• aviz medical cu menţiunea APT pentru funcţia contractuală de execuţie de administrator, obţinut în urma examenului medical de medicina muncii emis de o clinica prestări servicii în acest domeniu;

• aviz psihologic obţinut în vederea angajării în care sunt precizate următoarele concluzii: APT PSIHOLOGIC pentru administrator, la data susţinerii concursului, emis de un cabinet de prestări servicii în acest domeniu.

                                                                           DOSARUL DE CONCURS VA CONŢINE

                                                                     ÎN MOD OBLIGATORIU URMĂTOARELE ACTE


a) Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare;  

b) Act de identitate (original şi copie); 

c) Certificat de naștere/căsătorie (original şi copie);

d) Diploma de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări (original şi copie);

e) Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite până la data de 31.12.2010 se probează cu carnetul de muncă (copie). Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţe (original şi copie), eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr. 192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;

f) Cazier judiciar în original;(se va specifica “pentru angajare”)

g) Fisa medicala cu menţiunea APT pentru administrator, obţinut în urma examenului medical de medicina muncii;

h) Aviz psihologic obţinut în vederea angajării în care sunt precizate următoarele concluzii:APT PSIHOLOGIC pentru administrator;

i) Fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandare (copie şi original) de la ultimul loc de muncă;

j) Declaraţie pe proprie răspundere care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;

k) Curriculum vitae - model european.

            Toate originalele, cu excepţia cazierului, se vor înapoia, după ce se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, iar copia va rămâne la dosar.                                   

            Documentele se îndosariază într-un dosar cu şină, în ordinea enumerării de mai sus.

            Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Poliţiei Locale a Municipiului Bacău - Compartimentul Resurse Umane.

 Termenul de depunere al dosarului de înscriere: 29.11.2017, ora 12.00.


                                                                                            BIBLIOGRAFIE

Pentru ocuparea funcției contractuale de execuție, vacantă, de  Administrator din cadrul Compartimentului Administrativ 

 - Constituția României;

 - Legea nr. 155/2010 a Poliției locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 - HG nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

 - OG nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petiţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 - Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 - MFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

 - Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

 - Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 - Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

ANUNT


Postat pe 06 Noiembrie 2017 de Politia Locala Bacau

        Poliţia Locală a Municipiului Bacău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere, vacantă, de șef birou, gradul II la Biroul Intervenții.

        Principalele atribuții și responsabilități sunt:

- organizează, planifică şi conduce activitatea Biroului Intervenții;

- asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către personalul biroului a prevederilor legale în vigoare;

- informează de îndată conducerea Politiei Locale despre toate evenimentele survenite în activitatea biroului şi ţine evidenţa acestora;

- răspunde de pregătirea profesională continuă a personalului din subordine;

- analizează lunar activitatea personalului din subordine;

- organizează şi execută controale tematice şi inopinate asupra modului în care sunt îndeplinite atribuţiile de serviciu de către personalul din subordine; etc

        Candidații trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

• are cetăţenia română şi domiciliul în România;

• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

• are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

• are capacitate deplină de exerciţiu;

• are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

• îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

• îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

• nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni care impiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice;

• nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

• nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

        Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției publice sunt:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe inginerești, științe juridice, științe administrative sau în știința sportului şi educaţiei fizice;

- studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 2 ani.

        Condiții specifice suplimentare pentru ocuparea funcției publice de conducere:

• aviz medical cu menţiunea APT pentru funcţia publică de conducere de șef birou, obţinut în urma examenului medical de medicina muncii emis de o clinică de specialitate;

• aviz psihologic obţinut în vederea angajării, în care sunt precizate următoarele concluzii: APT PSIHOLOGIC pentru șef birou, la data susţinerii concursului, emis de un cabinet de specialitate în acest domeniu.

        Concursul se va organiza astfel:

- în data de 06.12.2017, ora 10:00, proba scrisă 

- în data de 11.12.2017, ora 10:00, proba interviu.

        Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul instituţiei din Bacău, str. I.L. Caragiale, nr. 2, (până în data de 24.11.2017, ora 13.00).

        Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs se pot obţine la sediul Poliției Locale a Municipiului Bacău, str. I.L. Caragiale, nr. 2, telefon 0234/575978.

                                                                        DOSARUL DE CONCURS VA CONŢINE 

                                                                ÎN MOD OBLIGATORIU URMĂTOARELE ACTE

a) Formularul de înscriere tip, care se pune la dispoziţie de către instituţie, în momentul înscrierii;  

b) Act de identitate (original şi copie); 

c) Certificat de naștere/căsătorie (original şi copie);

d) Diploma de studii, certificate şi alte documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări (original şi copie);

e) Copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;

f) Cazier judiciar în original; (se va specifica “pentru angajare”)

g) Adeverinţa medicală în original, de la medicul de familie în care să se specifice: „ nu este în evidenţă cu boli cronice, neuropsihice şi alte tratamente”;

h) Fișă medicală cu menţiunea APT pentru șef birou, obţinut în urma examenului medical de medicina muncii;

i) Aviz psihologic obţinut în vederea angajării, în care sunt precizate următoarele concluzii: APT PSIHOLOGIC pentru șef birou;

j) Fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau după caz, recomandare (copie şi original) de la ultimul loc de muncă;

k) Declaraţie pe proprie răspundere care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică - se pune la dispoziţie de către instituţie, în momentul înscrierii;  

l) Curriculum vitae - model european.

        Toate originalele, cu excepţia cazierului, se vor înapoia, după ce se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, iar copia va rămâne la dosar.                                     

        Documentele se îndosariază într-un dosar cu şină, în ordinea enumerării de mai sus.

        Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Poliţiei Locale a Municipiului Bacău - Compartimentul Resurse Umane.

        Termenul de depunere al dosarului de înscriere: 24.11.2017, ora 13.00 (inclusiv).

        Data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor de înscriere: 29.11.2017. 


                                                                                             BIBLIOGRAFIE

                                pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă de: Șef birou - Birou Intervenții

• Constituția României;

• Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

• Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

• Legea nr. 155/2010 a Poliției locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

• HG nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

• Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

• OG nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

• OUG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

• Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

• Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor - Cap. 3, art. 46-52 uzul de armă.

ANUNT

Postat pe 03 Noiembrie 2017 de Politia Locala Bacau

        Poliţia Locală a Municipiului Bacău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuție, vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Financiar-Contabilitate.

        Principalele atribuții și responsabilități sunt:

- ţine evidenţa acordării şi justificării avansurilor spre decontare şi contabilitatea deplasărilor şi verifică deconturile privind drepturile de deplasare pentru personalul unităţii;

- ține contabilitatea în cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Bacău, în conformitate cu dispozițiile legale și asigură înregistrarea corectă și la zi a evidenței mijloacelor financiare;

- răspunde de activitatea financiar-contabilă a Poliţiei Locale a Municipiului Bacău în conformitate cu dispozițiile legale și ale Directorului Executiv;

- analizează legalitatea şi necesitatea acţiunilor şi operaţiunilor cuprinse în documentele de cheltuieli şi corecta lor încadrare pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare;

- urmăreşte modul de executare a bugetului de cheltuieli asigurate din bugetul local și bugetul din venituri proprii;

- ține evidenţa contabilă analitică privind decontările cu furnizorii și debitorii: înregistrări cheltuieli și plăți;

- urmăreşte operaţiunile care stau la baza întocmirii balanţei de verificare;

- organizează, conform legii, acţiunea de inventariere a valorilor materiale şi băneşti existente în patrimoniul Poliţiei Locale a Municipiului Bacău, etc.


Candidații trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

• are cetăţenia română şi domiciliul în România;

• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

• are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

• are capacitate deplină de exerciţiu;

• are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

• îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

• îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

• nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni care impiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice;

• nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

• nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

        Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției publice sunt:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe economice;

- fără vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:

        Condiții specifice suplimentare pentru ocuparea funcției publice de execuție:

• aviz medical cu menţiunea APT pentru funcţia publică de execuție de consilier, obţinut în urma examenului medical de medicina muncii emis de o clinică de specialitate;

• aviz psihologic obţinut în vederea angajării, în care sunt precizate următoarele concluzii: APT PSIHOLOGIC pentru consilier, la data susţinerii concursului, emis de un cabinet de specialitate în acest domeniu.


Concursul se va organiza astfel:

- în data de 05.12.2017, ora 10:00, proba scrisă 

- în data de 08.12.2017, ora 10:00, proba interviu.

        Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul instituţiei din Bacău, str. I.L. Caragiale, nr. 2, (până în data de 22.11.2017, ora 13.00).

        Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs se pot obţine la sediul Poliției Locale a Municipiului Bacău, str. I.L. Caragiale, nr. 2, telefon 0234/575978.

     

                                                                        DOSARUL DE CONCURS VA CONŢINE 

                                                                  ÎN MOD OBLIGATORIU URMĂTOARELE ACTE


a) Formularul de înscriere tip, care se pune la dispoziţie de către instituţie, în momentul înscrierii;  

b) Act de identitate (original şi copie); 

c) Certificat de naștere/căsătorie (original şi copie);

d) Diploma de studii, certificate şi alte documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări (original şi copie);

e) Copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;

f) Cazier judiciar în original; (se va specifica “pentru angajare”)

g) Adeverinţa medicală în original, de la medicul de familie în care să se specifice: „ nu este în evidenţă cu boli cronice, neuropsihice şi alte tratamente”;

h) Fișă medicală cu menţiunea APT pentru consilier, obţinut în urma examenului medical de medicina muncii;

i) Aviz psihologic obţinut în vederea angajării, în care sunt precizate următoarele concluzii:

 APT PSIHOLOGIC pentru consilier;

j) Fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau după caz, recomandare (copie şi original) de la ultimul loc de muncă;

k) Declaraţie pe proprie răspundere care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică - se pune la dispoziţie de către instituţie, în momentul înscrierii;  

l) Curriculum vitae - model european.

Toate originalele, cu excepţia cazierului, se vor înapoia, după ce se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, iar copia va rămâne la dosar.                                     

Documentele se îndosariază într-un dosar cu şină, în ordinea enumerării de mai sus.

Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Poliţiei Locale a Municipiului Bacău - Compartimentul Resurse Umane.

Termenul de depunere al dosarului de înscriere: 22.11.2017, ora 13.00 (inclusiv).

Data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor de înscriere: 28.11.2017.                                                                                               BIBLIOGRAFIE

pentru ocuparea funcției publice de execuție din cadrul Compartimentului Financiar Contabilitate:

- consilier, clasa I, grad profesional debutant


 Constituția României;

 Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 Legea nr. 155/2010 a Poliției locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 Legea nr. 82/1991 a Contabilității, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 Legea nr. 273/2006 privind Finanțele publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

 OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

ANUNT

Postat pe 03 Noiembrie 2017 de Politia Locala Bacau

        Poliţia Locală a Municipiului Bacău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuție, vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Comunicare şi Relaţii cu Publicul.

        Principalele atribuții și responsabilități sunt:

- este la dispoziţia cetăţenilor, îndrumându-i în rezolvarea problemelor personale, sociale sau de interes general, încercând soluţionarea acestora pe loc, iar în cazul în care problemele necesită analize şi verificări din partea altor servicii se dau solicitanţilor îndrumările necesare;

- asigură programarea la audienţele acordate de către cadrele de conducere cetăţenilor, a agenţilor economici sau a reprezentanţilor diferitelor instituţii sau autorităţi publice, prin întocmirea notelor de audiere;

- prezintă notele de audiere şefilor de serviciu, asupra problemelor semnalate de petenţi, ţinând evidenţa acestora;

- gestionează relaţiile cu mass-media, monitorizează modul de prezentare a activităţii instituției de către presa scrisă şi audio-vizuală şi prezintă şefului analize şi sinteze gen „revista presei";

- asigură difuzarea informaţiilor cu caracter public către întregul personal al instituției din care face parte; 

- pregăteşte şi asigură prezentarea în presa centrală şi locală a informaţiilor referitoare la cele mai importante evenimente din activitatea instituţiei, cu aprobarea conducerii; 

- realizează, din punct de vedere al conţinutului, acţiuni de mediatizare prin intermediul reţelei Internet; 

- transmite operativ prin apariţii publice, unele informaţii reale şi credibile în cazul producerii unor evenimente deosebite;

- prezintă, cu aprobarea conducerii instituţiei, poziţia oficială faţă de diferitele cazuri şi situaţii în care instituţia este vizată; 

- aduce la îndeplinire, în termen şi în mod corect, sarcinile încredinţate de către şeful direct ierarhic, cu respectarea legii; etc

        Candidații trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

• are cetăţenia română şi domiciliul în România;

• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

• are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

• are capacitate deplină de exerciţiu;

• are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

• îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

• îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

• nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni care impiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice;

• nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

• nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

        Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției publice sunt:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe juridice, științe administrative sau științe ale comunicării;

- fără vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:

         Condiții specifice suplimentare pentru ocuparea funcției publice de execuție:

• aviz medical cu menţiunea APT pentru funcţia publică de execuție de consilier, obţinut în urma examenului medical de medicina muncii emis de o clinică de specialitate;

• aviz psihologic obţinut în vederea angajării, în care sunt precizate următoarele concluzii: APT PSIHOLOGIC pentru consilier, la data susţinerii concursului, emis de un cabinet de specialitate în acest domeniu.


        Concursul se va organiza astfel:

- în data de 04.12.2017, ora 10:00, proba scrisă 

- în data de 08.12.2017, ora 10:00, proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul instituţiei din Bacău, str. I.L. Caragiale, nr. 2, (până în data de 22.11.2017, ora 13.00).

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs se pot obţine la sediul Poliției Locale a Municipiului Bacău, str. I.L. Caragiale, nr. 2, telefon 0234/575978.

                                                                        DOSARUL DE CONCURS VA CONŢINE 

                                                                   ÎN MOD OBLIGATORIU URMĂTOARELE ACTE


a) Formularul de înscriere tip, care se pune la dispoziţie de către instituţie, în momentul înscrierii;  

b) Act de identitate (original şi copie); 

c) Certificat de naștere/căsătorie (original şi copie);

d) Diploma de studii, certificate şi alte documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări (original şi copie);

e) Copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;

f) Cazier judiciar în original; (se va specifica “pentru angajare”)

g) Adeverinţa medicală în original, de la medicul de familie în care să se specifice: „ nu este în evidenţă cu boli cronice, neuropsihice şi alte tratamente”;

h) Fișă medicală cu menţiunea APT pentru consilier, obţinut în urma examenului medical de medicina muncii;

i) Aviz psihologic obţinut în vederea angajării, în care sunt precizate următoarele concluzii: APT PSIHOLOGIC pentru consilier;

j) Fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau după caz, recomandare (copie şi original) de la ultimul loc de muncă;

k) Declaraţie pe proprie răspundere care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică - se pune la dispoziţie de către instituţie, în momentul înscrierii;  

l) Curriculum vitae - model european.

Toate originalele, cu excepţia cazierului, se vor înapoia, după ce se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, iar copia va rămâne la dosar.                                     

Documentele se îndosariază într-un dosar cu şină, în ordinea enumerării de mai sus.

Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Poliţiei Locale a Municipiului Bacău - Compartimentul Resurse Umane.

Termenul de depunere al dosarului de înscriere: 22.11.2017, ora 13.00 (inclusiv).

Data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor de înscriere: 28.11.2017. 


                                                                                                BIBLIOGRAFIE

pentru ocuparea funcției publice de execuție din cadrul 

Compartimentului Comunicare şi Relaţii cu Publicul:

• consilier, clasa I, grad profesional debutant 

 Constituția României;

 Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 Legea nr. 155/2010 a Poliției locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 HG nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;

 Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 HG nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public;

 OG nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

ANUNT

Postat pe 01 Noiembrie 2017 de Politia Locala Bacau

Poliţia Locală a Municipiului Bacău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere, vacantă de șef Birou, gradul II la Birou Protecția Mediului.

Principalele atribuții și responsabilități sunt:

- Organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea biroului cu atribuţii în verificarea şi asigurarea respectării legii în domeniul protecţiei mediului, conform atribuţiilor prevăzute de lege;

- Asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către subordonaţi a prevederilor legale ce reglementează activitatea biroului;

- Informează de îndată conducerea Politiei Locale despre toate evenimentele survenite în activitatea biroului şi ţine evidenţa acestora;

- Analizează lunar activitatea personalului din subordine;

- Desfăşoară activităţi pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce îi revin, să aibă un comportament civilizat, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense şi sancţiuni corespunzătoare;

- Sesizează autorităţilor şi instituţiilor publice competente cazurile de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică;

- Participă la acţiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave şi a epizootiilor;

- Verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;

- Verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe căile de acces, dezinsecţia şi deratizarea imobilelor;

- Verifică existenţa contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, potrivit legii;

- Verifică ridicarea deşeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în conformitate cu graficele stabilite;

- Verifică şi soluţionează, potrivit competenţelor specifice ale autorităţilor administraţiei publice locale, sesizările cetăţenilor privind nerespectarea normelor legale de protecţie a mediului şi a surselor de apă, precum şi a celor de gospodărire a localităţilor, etc.


Candidații trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

• are cetăţenia română şi domiciliul în România;

• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

• are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

• are capacitate deplină de exerciţiu;

• are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

• îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

• îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

• nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni care impiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice;

• nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

• nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege

    Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției publice sunt:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul matematică și stiințe ale naturii sau în științe inginerești;

- studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, absolvite în condițiile legii;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 2 ani.

  Condiții specifice suplimentare pentru ocuparea funcției publice de conducere:

• aviz medical cu menţiunea APT pentru funcţia publică de conducere de șef birou, obţinut în urma examenului medical de medicina muncii emis de o clinică de specialitate;

• aviz psihologic obţinut în vederea angajării, în care sunt precizate următoarele concluzii: APT PSIHOLOGIC pentru șef birou, la data susţinerii concursului, emis de un cabinet de specialitate în acest domeniu.

Concursul se va organiza astfel:

- în data de 27.11.2017, ora 10:00, proba scrisă 

- în data de 29.11.2017, ora 10:00, proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul instituţiei din Bacău, str. I.L. Caragiale, nr. 2, (până în data de 15.11.2017, ora 13.00).

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs se pot obţine la sediul Poliției Locale a Municipiului Bacău, str. I.L. Caragiale, nr. 2, telefon 0234/575978.

DOSARUL DE CONCURS VA CONŢINE 

ÎN MOD OBLIGATORIU URMĂTOARELE ACTE


a) Formularul de înscriere tip, care se pune la dispoziţie de către instituţie, în momentul înscrierii;  

b) Act de identitate (original şi copie); 

c) Certificat de naștere/căsătorie (original şi copie);

d) Diploma de studii, certificate şi alte documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări (original şi copie);

e) Copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;

f) Cazier judiciar în original; (se va specifica “pentru angajare”)

g) Adeverinţa medicală în original, de la medicul de familie în care să se specifice: „ nu este în evidenţă cu boli cronice, neuropsihice şi alte tratamente”;

h) Fișă medicală cu menţiunea APT pentru șef birou, obţinut în urma examenului medical de medicina muncii;

i) Aviz psihologic obţinut în vederea angajării, în care sunt precizate următoarele concluzii:

 APT PSIHOLOGIC pentru șef birou;

j) Fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau după caz, recomandare (copie şi original) de la ultimul loc de muncă;

k) Declaraţie pe proprie răspundere care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică - se pune la dispoziţie de către instituţie, în momentul înscrierii;  

l) Curriculum vitae - model european.

Toate originalele, cu excepţia cazierului, se vor înapoia, după ce se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, iar copia va rămâne la dosar.                                     

Documentele se îndosariază într-un dosar cu şină, în ordinea enumerării de mai sus.

Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Poliţiei Locale a Municipiului Bacău - Compartimentul Resurse Umane.

Termenul de depunere al dosarului de înscriere: 15.11.2017, ora 13.00 (inclusiv).

Data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor de înscriere: 23.11.2017.

                                                                                            BIBLIOGRAFIE

pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de: șef birou, gradul II la Biroul Protecția Mediului

 Constituţia României;

 Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 Legea nr. 155/2010, Poliției locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 HG nr. 1332/2010, privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

 Hotărârea Consiliului Local nr. 11/2011 privind înfiinţarea Poliţiei Locale a Municipiului Bacău;

 OG nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 OG nr. 27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petiţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 Legea nr. 24/2007, privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 Legea nr. 54/2012, privind desfășurarea activităților de picnic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului (art. 90, art. 94 și art. 96), republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 Legea nr. 211/2011, privind regimul deseurilor (art. 4, art. 13-14 și art. 19-21), republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

ANUNT

Postat pe 01 Noiembrie 2017 de Politia Locala Bacau

Poliţia Locală a Municipiului Bacău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuție, vacantă de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Juridic Contencios.

Principalele atribuții și responsabilități sunt:

- Reprezintă Poliţia Locală a Municipiului Bacău, ca instituție publică administrativă de interes local, cu personalitate juridică proprie (prin delegarea dată de către directorul executiv) în fața instanțelor judecătorești formulând cereri, întâmpinări, concluzii scrise, căi de atac, depunând toate diligențele pentru justa soluționare a cauzelor;

- Verifică în termenul legal sesizările, scrisorile și plângerile cetățenilor care privesc aspecte juridice, repartizate de către directorul executiv, formulează răspunsuri și asigură comunicarea răspunsurilor în termen către petenți;

- Sprijină activitatea tuturor serviciilor, birourilor, compartimentelor din cadrul Poliției Locale a Municipiului Bacău, pune la dispoziția acestora actele normative necesare și asigură consultanță specifică fiecăruia dintre acestea;

- Acordă viză juridică pe deciziile emise de către directorul executiv, verificând respectarea actelor normative în temeiul cărora au fost emise precum și respectarea condițiilor de formă și de fond;

- Depune toate diligențele în vederea punerii în executare a hotărârilor judecătoresti rămase definitive și irevocabile și sprijină compartimentele interesate în aplicarea lor;

- Participă la întocmirea contractelor în care Poliția Locală a Municipiului Bacău este parte și le avizează din punct de vedere juridic;

- Avizează pentru legalitate dispoziţiile conducerii Poliţiei Locale; 

- Colaborează la întocmirea proiectelor de hotărâri, decizii, pentru îmbunătăţirea activităţii în domeniile specifice; 

- Analizează şi avizează de legalitate deciziile privind problemele de personal (organizare, reorganizare, încadrări în muncǎ, încetarea relaţiilor de serviciu, aplicarea de sancţiuni disciplinare, etc.); 

- Sesizează conducerea Poliţiei Locale cu orice aspecte legate de nerespectarea legislaţiei în vigoare pe care le constatǎ în activitatea compartimentelor;

- Aduce la cunoştinţă celorlalte compartimente actele cu caracter normativ în vigoare; 

- Ține evidenţa cauzelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti. 

                     Candidații trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

• are cetăţenia română şi domiciliul în România;

• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

• are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

• are capacitate deplină de exerciţiu;

• are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

• îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

• îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

• nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni care impiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice;

• nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

• nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

    Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției publice sunt:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe juridice;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 1 an.

  Condiții specifice suplimentare pentru ocuparea funcției publice de execuție:

• aviz medical cu menţiunea APT pentru funcţia publică de execuție de consilier juridic, obţinut în urma examenului medical de medicina muncii emis de o clinică de specialitate;

• aviz psihologic obţinut în vederea angajării, în care sunt precizate următoarele concluzii: APT PSIHOLOGIC pentru consilier juridic, la data susţinerii concursului, emis de un cabinet de specialitate în acest domeniu.


Concursul se va organiza astfel:

- în data de 27.11.2017, ora 10:00, proba scrisă, 

- în data de 29.11.2017, ora 10:00, proba interviu.

                     Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul instituţiei din Bacău, str. I.L. Caragiale, nr. 2, (până în data de 15.11.2017, ora 13.00).

                Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs se pot obţine la sediul Poliției Locale a Municipiului Bacău, str. I.L. Caragiale, nr. 2, telefon 0234/575978.

DOSARUL DE CONCURS VA CONŢINE 

ÎN MOD OBLIGATORIU URMĂTOARELE ACTE


a) Formularul de înscriere tip, care se pune la dispoziţie de către instituţie, în momentul înscrierii;  

b) Act de identitate (original şi copie); 

c) Certificat de naștere/căsătorie (original şi copie);

d) Diploma de studii, certificate şi alte documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări (original şi copie);

e) Copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;

f) Cazier judiciar în original; (se va specifica “pentru angajare”)

g) Adeverinţa medicală în original, de la medicul de familie în care să se specifice: „ nu este în evidenţă cu boli cronice, neuropsihice şi alte tratamente”;

h) Fișă medicală cu menţiunea APT pentru consilier juridic, obţinut în urma examenului medical de medicina muncii;

i) Aviz psihologic obţinut în vederea angajării, în care sunt precizate următoarele concluzii:

 APT PSIHOLOGIC pentru consilier juridic;

j) Fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau după caz, recomandare (copie şi original) de la ultimul loc de muncă;

k) Declaraţie pe proprie răspundere care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică - se pune la dispoziţie de către instituţie, în momentul înscrierii;  

l) Curriculum vitae - model european.

Toate originalele, cu excepţia cazierului, se vor înapoia, după ce se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, iar copia va rămâne la dosar.                                     

Documentele se îndosariază într-un dosar cu şină, în ordinea enumerării de mai sus.

Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Poliţiei Locale a Municipiului Bacău - Compartimentul Resurse Umane.

Termenul de depunere al dosarului de înscriere: 15.11.2017, ora 13.00 (inclusiv).

Data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor de înscriere: 23.11.2017. 

                                                                  BIBLIOGRAFIE

pentru ocuparea funcţiei publice de executie vacantă de: consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul Juridic Contencios

• Constituţia României;

• Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

• Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

• Legea nr. 215/2001, Administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

• Legea nr. 155/2010, Politiei locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

• HG nr. 1332/2010, privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

• Legea nr. 554/2004, a contenciosului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

• OG nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

ANUNT

Postat pe 24 Octombrie 2017 de Politia Locala Bacau

Poliția Locală a Municipiului Bacău organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, pentru funcţionarii publici din cadrul instituţiei care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege, conform anexei.

   Examenul de promovare se va desfășura astfel:

            - în data de 13.11.2017, ora 10:00 - proba scrisă,

            - în data de 15.11.2017, ora 10:00 - proba interviu.

 Condiţiile de participare la concurs sunt:

• să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

• să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;

• să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată.

    Dosarul de examen se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului privind organizarea examenului de promovare, la sediul instituţiei din municipiul Bacău, str. I.L.Caragiale, nr. 2, respectiv până în data de 03.11.2017 şi va conţine în mod obligatoriu:

a) Cerere privind participarea la examen;

b) Adeverinţă eliberată de Compartimentul Resurse Umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

c) Copii după rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;

ANUNT

Postat pe 24 Octombrie 2017 de Politia Locala Bacau

Poliţia Locală a Municipiului Bacău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a următoarelor funcţiilor publice de execuție, vacante din cadrul Biroului Disciplina în Construcții: 

 Compartiment Disciplina în Construcții:

          - 1 post - polițist local, clasa I, grad profesional superior

•   Compartiment Afișajul Stradal și Spargeri:

          - 1 post - polițist local, clasa I, grad profesional asistent

          - 2 posturi - polițist local, clasa I, grad profesional debutant


Candidații trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

• are cetăţenia română şi domiciliul în România;

• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

• are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

• are capacitate deplină de exerciţiu;

• are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

• îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

• îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

• nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

• nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

• nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege

    Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției publice sunt:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe inginerești;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 9 ani, pentru postul de polițist local, clasa I, grad profesional superior; 

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 1 an, pentru postul de polițist local, clasa I, grad profesional asistent;

- fără vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: pentru posturile de polițist local, clasa I, grad profesional debutant;

  Condiții specifice suplimentare pentru ocuparea funcției publice de conducere:

• aviz medical cu menţiunea APT pentru funcţia publică de execuție de polițist local, obţinut în urma examenului medical de medicina muncii emis de o clinică de specialitate;

• aviz psihologic obţinut în vederea angajării, în care sunt precizate următoarele concluzii: APT PSIHOLOGIC pentru polițist local, la data susţinerii concursului, emis de un cabinet de specialitate în acest domeniu.

Concursul se va organiza astfel:

- 24.11.2017, ora 10:00, proba scrisă 

- 28.11.2017, ora 10:00, proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul instituţiei din Bacău, str. I.L. Caragiale, nr. 2, (până în data de 13.11.2017, ora 13.00).

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs se pot obţine la sediul Poliției Locale a Municipiului Bacău, str. I.L. Caragiale, nr. 2, telefon 0234/575978.

                                                                          DOSARUL DE CONCURS VA CONŢINE 

                                                                     ÎN MOD OBLIGATORIU URMĂTOARELE ACTE


a) Formularul de înscriere tip, care se pune la dispoziţie de către instituţie, în momentul înscrierii;  

b) Act de identitate (original şi copie); 

c) Certificat de naștere/căsătorie (original şi copie);

d) Diploma de studii, certificate şi alte documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări (original şi copie);

e) Copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;

f) Cazier judiciar în original; (se va specifica “pentru angajare”)

g) Adeverinţa medicală în original, de la medicul de familie în care să se specifice: „ nu este în evidenţă cu boli cronice, neuropsihice şi alte tratamente”;

h) Fișă medicală cu menţiunea APT pentru polițist local, obţinut în urma examenului medical de medicina muncii;

i) Aviz psihologic obţinut în vederea angajării, în care sunt precizate următoarele concluzii:

 APT PSIHOLOGIC pentru polițist local;

j) Fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau după caz, recomandare (copie şi original) de la ultimul loc de muncă;

k) Declaraţie pe proprie răspundere care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică - se pune la dispoziţie de către instituţie, în momentul înscrierii;  

l) Curriculum vitae - model european.

Toate originalele, cu excepţia cazierului, se vor înapoia, după ce se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, iar copia va rămâne la dosar.                                     

Documentele se îndosariază într-un dosar cu şină, în ordinea enumerării de mai sus.


Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Poliţiei Locale a Municipiului Bacău - Compartimentul Resurse Umane.

Termenul de depunere al dosarului de înscriere: 13.11.2017, ora 13.00 (inclusiv).

Data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor de înscriere: 21.11.2017. 


                                                                                              BIBLIOGRAFIE

                                                        pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție din cadrul 

Biroului Disciplină în Construcţii:

                • polițist local, clasa I, grad profesional superior

                • polițist local, clasa I, grad profesional asistent

                • polițist local, clasa I, grad profesional debutant 


Legea nr. 188/1999 - privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 Legea nr. 7/2004 - privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 Legea nr. 155/2010 - Poliției locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 HG nr. 1332/2010 - privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

 OUG nr. 2/2001 - privind regimul juridic al contravenţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 Legea nr. 50/1991 - privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 ORDINUL nr. 839/2009 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

 Legea nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


DECLARAȚIE PE PROPRIA RPSPUNDERE - DESCARCĂ

FORMULAR DE ÎNSCRIERE - DESCARCĂ


ANUNT

Postat pe 23 Octombrie 2017 de Politia Locala Bacau

Poliţia Locală a Municipiului Bacău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere, vacantă - Director Executiv Adjunct, gradul IICandidații trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

• are cetăţenia română şi domiciliul în România;

• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

• are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

• are capacitate deplină de exerciţiu;

• are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

• îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

• îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

• nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

• nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

• nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege

    Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției publice sunt:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-una din ramurile de știință: științe economice, științe juridice, științe administrative sau științe inginerești;

- studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, absolvite în condițiile legii;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 3 ani.

  Condiții specifice suplimentare pentru ocuparea funcției publice de conducere:

• aviz medical cu menţiunea APT pentru funcţia publică de conducere de director executiv adjunct, obţinut în urma examenului medical de medicina muncii emis de o clinică de specialitate;

• aviz psihologic obţinut în vederea angajării, în care sunt precizate următoarele concluzii: APT PSIHOLOGIC pentru director executiv adjunct, la data susţinerii concursului, emis de un cabinet de specialitate în acest domeniu.

Concursul se va organiza astfel:

- 23.11.2017, ora 10:00, proba scrisă 

- 28.11.2017, ora 10:00, proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul instituţiei din Bacău, str. I.L. Caragiale, nr. 2, (până în data de 10.11.2017, ora 13.00). Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs se pot obţine la sediul Poliției Locale a Municipiului Bacău, str. I.L. Caragiale, nr. 2, telefon 0234/575978. 

                                                                            DOSARUL DE CONCURS VA CONŢINE 

                                                                       ÎN MOD OBLIGATORIU URMĂTOARELE ACTE

a) Formularul de înscriere tip, care se pune la dispoziţie de către instituţie, în momentul înscrierii;  

b) Act de identitate (original şi copie); 

c) Certificat de naștere/căsătorie (original şi copie);

d) Diploma de studii, certificate şi alte documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări (original şi copie);

e) Copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;

f) Cazier judiciar în original; (se va specifica “pentru angajare”)

g) Adeverinţa medicală în original, de la medicul de familie în care să se specifice: „ nu este în evidenţă cu boli cronice, neuropsihice şi alte tratamente”;

h) Fișă medicală cu menţiunea APT pentru director executiv adjunct, obţinut în urma examenului medical de medicina muncii;

i) Aviz psihologic obţinut în vederea angajării, în care sunt precizate următoarele concluzii:

 APT PSIHOLOGIC pentru director executiv adjunct;

j) Fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau după caz, recomandare (copie şi original) de la ultimul loc de muncă;

k) Declaraţie pe proprie răspundere care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică - se pune la dispoziţie de către instituţie, în momentul înscrierii;  

l) Curriculum vitae - model european.

Toate originalele, cu excepţia cazierului, se vor înapoia, după ce se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, iar copia va rămâne la dosar.                                     

Documentele se îndosariază într-un dosar cu şină, în ordinea enumerării de mai sus.

Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Poliţiei Locale a Municipiului Bacău - Compartimentul Resurse Umane.

Termenul de depunere al dosarului de înscriere: 10.11.2017, ora 13.00 (inclusiv).

Data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor de înscriere: 16.11.2017. 


                                                                                             BIBLIOGRAFIE

pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă de: Director executiv adjunct la Poliţia Locală a Municipiului Bacău

• Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

• Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

• Legea nr. 215/2001, Administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

• Legea nr. 155/2010, Politiei locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

• HG nr. 1332/2010, privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

• HCL nr. 11/2011 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Locale a Municipiului Bacău, instituţie de interes local, rezultată prin reorganizarea Poliţiei Primăriei Municipiului Bacău, începând cu data de 01.02.2011, conform Legii nr. 155/2010; 

• Legea nr. 295/2004, privind regimul armelor şi al muniţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

• Legea nr. 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

• Legea nr. 61/1991, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

• OG nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

• OUG nr. 195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


DECLARAȚIE PE PROPRIA RPSPUNDERE - DESCARCĂ

FORMULAR DE ÎNSCRIERE - DESCARCĂ

ANUNT

Postat pe 14 Septembrie 2017 de Politia Locala Bacau


          POLIŢIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI BACĂU cu sediul în Bacău, str. I.L. Caragiale, nr. 2, în temeiul prevederilor art. 90 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 149 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, anunță ocuparea prin transfer, la cerere, a următorului post vacant de funcționar public:

• Auditor, clasa I, grad profesional principal - Compartiment Audit Public Intern;

    Condiții de ocupare a postului: transfer la cerere de la altă instituție a administrației publice locale

    Condiții pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul:

• să fie funcționar public: Auditor, clasa I, grad profesional principal;

• să fie îndeplinite condițiile cerute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

• să nu fi suferit condamnări sau să fi fost sancționat disciplinar;

  Condiții specifice:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalență în științe economice;

- cunoașterea legislației în domeniu.

      Funcționarii publici interesați, care îndeplinesc condițiile menționate mai sus, vor depune la sediul Poliției Locale a Municipiului Bacău următoarele documente:

              1. Cerere de transfer la cerere,

              2. Curriculum vitae în format european, 

  3. Copie act identitate;

  4. Copie după diploma de licență;

  5. Acte doveditoare privind îndeplinirea condiției de numire în funcţia publică de auditor, clasa I, grad profesional principal la data depunerii cererii de transfer; adeverință eliberată de instituţia angajatoare sau decizia de numire din care să reiasă funcţia publică și gradul profesional deținut.

 Cererile de transfer se vor depune în termen de 20 de zile de la data publicării prezentului anunţ la sediu și pe site-ul web al instituției, până la data de 03.10.2017, ora 14.00.

În situația în care sunt depuse mai multe cereri de transfer, se va organiza interviu.

Data, locul și ora susținerii interviului se va afișa după 20 de zile de la publicarea prezentului anunț la sediu și pe site-ul web al instituției; informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0234/575978.


ANUNT
Postat pe 01 August 2017 de Politia Locala Bacau

        Poliţia Locală a Municipiului Bacău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, peperioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuție vacantă:

 •  1post Expert, clasa I, grad profesional principal - Compartiment Achiziții Publice

    Condițiile specifice de participare la concurs sunt:

• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe economice sau juridice;

• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minim 5 ani.Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează: selecția dosarelor de înscriere, probascrisă și proba interviu. 

        În data de 21.08.2017, ora 10.00 va avea loc proba scrisă și în data de 24.08.2017 - proba interviu, lasediul Poliţiei Locale din Bacău, strada I.L. Caragiale, nr. 2.Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art.49, alin. (1) din HG nr. 611/2008 - pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea cariereifuncţionarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi se vor depune în termende 20 zile de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a, respectiv până la data de10.08.2017, ora 12.00, la sediul Poliţiei Locale din Bacău, strada I.L. Caragiale, nr. 2.Condiţiile generale de participare conform art. 54 din Legea 188/1999 - privind Statutulfuncționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt:

• are cetăţenia română şi domiciliul în România;

• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

• are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

• are capacitate deplină de exerciţiu;

• are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

• îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

• îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

• nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

• nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

• nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Condiții specifice suplimentare pentru ocuparea funcției publice de execuție:

• aviz medical cu menţiunea APT pentru funcţia publică de execuție - expert, obţinut în urma examenului medical de medicina muncii emis de o clinică de specialitate;

• aviz psihologic obţinut în vederea angajării, în care sunt precizate următoarele concluzii: APT PSIHOLOGIC pentru expert, la data susţinerii concursului, emis de un cabinet de specialitate în acest domeniu.

DOSARUL DE CONCURS VA CONŢINE 

ÎN MOD OBLIGATORIU URMĂTOARELE ACTE

a) Formularul de înscriere tip, care se pune la dispoziţie de către instituţie, în momentul înscrierii;  

b) Act de identitate (original şi copie); 

c) Certificat de naștere/căsătorie (original şi copie);

d) Diploma de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări (original şi copie);

e) Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite până la data de 31.12.2010 se probează cu carnetul de muncă (copie). Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţe (original şi copie), eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr. 192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;

f) Cazier judiciar în original; (se va specifica “pentru angajare”)

g) Adeverinţa medicală în original, de la medicul de familie în care să se specifice: „ nu este în evidenţă cu boli cronice neuropsihice şi alte tratamente”. 

h) Fisa medicala cu menţiunea APT pentru expert, obţinut în urma examenului medical de medicina muncii;

i) Aviz psihologic obţinut în vederea angajării, în care sunt precizate următoarele concluzii: APT PSIHOLOGIC pentru expert;

j) Fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandare (copie şi original) de la ultimul loc de muncă;

k) Declaraţie pe proprie răspundere care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică - se pune la dispoziţie de către instituţie, în momentul înscrierii;  

l) Curriculum vitae - model european.

    Toate originalele, cu excepţia cazierului, se vor înapoia, după ce se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, iar copia va rămâne la dosar.

Documentele se îndosariază într-un dosar cu şină, în ordinea enumerării de mai sus.

Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Poliţiei Locale a Municipiului Bacău - Compartimentul Resurse Umane.

Termenul de depunere al dosarului de înscriere: 10.08.2017, ora 12.00 (inclusiv).

Data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor de înscriere: 17-18.08.2017. 

Detalii suplimentare privind condiţiile specifice, actele necesare pentru dosarul de înscriere şi bibliografia se pot obţine de la sediul Poliţiei Locale, din Bacău, strada I.L. Caragiale, nr. 2, telefon 0234/575978.

BIBLIOGRAFIE

pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacantă de:

- expert, clasa I, grad profesional Principal la 

Compartiment Achiziții Publice

• Legea nr. 188/1999-privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

• Legea nr. 7/2004-privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

• Legea nr. 155/2010 a Poliţiei Locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

• HG nr. 1332/2010-privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;

• HCL nr. 11/2011- privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Locale a Municipiului Bacău, instituţie de interes local, rezultată prin reorganizarea Poliţiei Primăriei Municipiului Bacău, începând cu data de 01.02.2011, conform Legii nr. 155/2010; 

• Legea nr. 98/ 2016-privind achiziţiile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

• HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului- cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

• Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

• HG nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale;

• Legea nr. 101/2016-privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

ANUNT
Postat pe 27 Mai 2017 de Politia Locala Bacau

                    Poliţia Locală a Municipiului Bacău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacantă:

    • 1post șef birou - Birou Siguranță Rutieră

    Condițiile specifice de participare la concurs sunt:

• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe administrative, juridice sau inginerești;

• studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minim 2 ani;

    Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează: selecția dosarelor de înscriere, proba scrisă și proba interviu. 

    În data de 26.06.2017, ora 10.00 va avea loc proba scrisă și în data de 28.06.2017 - proba interviu, la sediul Poliţiei Locale din Bacău, strada I.L. Caragiale, nr. 2.

    Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 49, alin. (1) din HG nr. 611/2008 - pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a, respectiv până la data de 16.06.2017, ora 12.00, la sediul Poliţiei Locale din Bacău, strada I.L. Caragiale, nr. 2.

    Condiţiile generale de participare conform art. 54 din Legea 188/1999 - privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt:

• are cetăţenia română şi domiciliul în România;

• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

• are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

• are capacitate deplină de exerciţiu;

• are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

• îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

• îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

• nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a  intervenit reabilitarea;

• nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

• nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

     Condiții specifice suplimentare pentru ocuparea funcției publice de conducere:

• aviz medical cu menţiunea APT pentru funcţia publică de conducere de șef birou, obţinut în urma examenului medical de medicina muncii emis de o clinică de specialitate;

• aviz psihologic obţinut în vederea angajării, în care sunt precizate următoarele concluzii: APT PSIHOLOGIC pentru șef birou, la data susţinerii concursului, emis de un cabinet de specialitate în acest domeniu.

DOSARUL DE CONCURS VA CONŢINE  ÎN MOD OBLIGATORIU URMĂTOARELE ACTE

a) Formularul de înscriere tip, care se pune la dispoziţie de către instituţie, în momentul înscrierii;  

b) Act de identitate (original şi copie); 

c) Certificat de naștere/căsătorie (original şi copie);

d) Diploma de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări (original şi copie);

e) Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite până la data de 31.12.2010 se probează cu carnetul de muncă (copie). Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea  studiilor dobândite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţe (original şi copie), eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr. 192/2013 al Preşedintelui

Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;

f) Cazier judiciar în original; (se va specifica “pentru angajare”)

g) Adeverinţa medicală în original, de la medicul de familie în care să se specifice: „ nu este în evidenţă cu boli cronice neuropsihice şi alte tratamente”;

h) Fișă medicală cu menţiunea APT pentru șef birou, obţinut în urma examenului medical de medicina muncii;

i) Aviz psihologic obţinut în vederea angajării, în care sunt precizate următoarele concluzii: APT PSIHOLOGIC pentru șef birou;

j) Fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau după caz, recomandare (copie şi original) de la ultimul loc de muncă;

k) Declaraţie pe proprie răspundere care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică - se pune la dispoziţie de către instituţie, în momentul înscrierii;  

l) Curriculum vitae - model european.

Toate originalele, cu excepţia cazierului, se vor înapoia, după ce se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, iar copia va rămâne la dosar. Documentele se îndosariază într-un dosar cu şină, în ordinea enumerării de mai sus. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Poliţiei Locale a Municipiului Bacău -Compartimentul Resurse Umane. Termenul de depunere al dosarului de înscriere: 16.06.2017, ora 12.00 (inclusiv).

    Data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor de înscriere: 21.06.2017.  Detalii suplimentare privind condiţiile specifice, actele necesare pentru dosarul de înscriere şi bibliografia se pot obţine de la sediul Poliţiei Locale, din Bacău, strada I.L. Caragiale, nr. 2, telefon 0234/575978.


                                                                                     BIBLIOGRAFIE

pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă de:

Șef Birou Siguranță Rutieră

• Legea nr. 188/1999 - privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

• Legea nr. 7/2004 - privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

• Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

• Legea nr. 155/2010 a poliției locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

• HG nr. 1332/2010 - privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

• HCL nr. 11/2011 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Locale a Municipiului Bacău, instituţie de interes local, rezultată prin reorganizarea Poliţiei Primăriei Municipiului Bacău, începând cu data de 01.02.2011, conform Legii nr. 155/2010; 

• OG nr. 2/2001 - privind regimul juridic al contravenţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

• Legea nr. 61/1991 - pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

• OUG nr.195/2002 - privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

• HG nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr.195/2002;

• OG nr. 27/2002 - privind reglementarea activității de soluționare a petiţiilor.


ANUNȚ

   Poliția Locală a Municipiului Bacău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a următoarelor funcţii publice de execuție vacante din cadrul Biroului Ordine Publică și Evidența Persoanei:     

• 1 post poliţist local, clasa III, grad profesional principal, 

• 1 post poliţist local, clasa III, grad profesional superior, 

  Condiții specifice de participare la concurs: 

- studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru gradul principal: 5 ani, pentru gradul superior: 9 ani;

- să îndeplinească condiţiile generale, prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999.

  Proba sportivă va avea loc în data de 21.04.2017, ora 10:00, proba scrisă în data de 25.04.2017, ora 10:00, iar proba interviu în data de 27.04.2017.                                  

                                 

     Condiţiile generale de participare conform art. 54 din Legea nr. 188/1999 - privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt:

       Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

• are cetăţenia română şi domiciliul în România;

• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

• are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

• are capacitate deplină de exerciţiu;

• are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

• îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

• îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

• nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

• nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

• nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.


Condiții specifice suplimentare pentru ocuparea funcției publice de execuție de polițist local:

• aviz medical cu menţiunea APT pentru funcţia publică de execuţie de poliţist local, obţinut în urma examenului medical de medicina muncii emis de clinica cu care instituţia noastră are contract de prestări servicii în acest domeniu - GTL Medical Clinic Bacău;

• aviz psihologic obţinut în vederea angajării în care sunt precizate următoarele concluzii: APT PSIHOLOGIC pentru poliţist local, la data susţinerii concursului, emis de cabinetul cu care instituţia noastră are contract de prestări servicii în acest domeniu - Cabinet Individual Psihologie DR. TURCU IUSTINIAN;


DOSARUL DE CONCURS VA CONŢINE 

ÎN MOD OBLIGATORIU URMĂTOARELE ACTE


a) Formularul de înscriere tip, care se pune la dispoziţie de către instutiţie, în momentul înscrierii;  

b) Act de identitate (original şi copie); 

c) Certificat de naștere/căsătorie (original şi copie);

d) Diploma de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări (original şi copie);

e) Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite până la data de 31.12.2010 se probează cu carnetul de muncă (copie). Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţe (original şi copie), eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr. 192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;

f) Cazier judiciar în original; (se va specifica “pentru angajare”)

g) Fisa medicala cu menţiunea APT pentru poliţist local, obţinut în urma examenului medical de medicina muncii;

h) Aviz psihologic obţinut în vederea angajării în care sunt precizate următoarele concluzii:

 APT PSIHOLOGIC pentru poliţist local - cabinet individual de psihologie Dr. IUSTINIAN TURCU;

i) Fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandare (copie şi original) de la ultimul loc de muncă;

j) Declaraţie pe proprie răspundere care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;

k) Curriculum vitae - model european.

 Toate originalele, cu excepţia cazierului, se vor înapoia, după ce se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, iar copia va rămâne la dosar.                                     

  Documentele se îndosariază într-un dosar cu şină, în ordinea enumerării de mai sus.

  Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Poliţiei Locale a Municipiului Bacău - Compartimentul Resurse Umane. Termenul de depunere al dosarului de înscriere: 12.04.2017, ora 12.00.

  

BIBLIOGRAFIE

pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante din cadrul

 Biroului Ordine Publică și Evidența Persoanei:

• polițist local, clasa III, grad profesional principal

• polițist local, clasa III, grad profesional superior


 Constituția României;

 Hotărârea Consiliului Local nr. 11/2011 privind înfiinţarea Poliţiei Locale a Municipiului Bacău;

 Legea nr. 188/1999 - privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 Legea nr. 7/2004 - privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 Legea nr. 155/2010 - Poliției locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 HG nr. 1332/2010 - privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

 Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 OUG nr. 2/2001 - privind regimul juridic al contravenţiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 Legea nr. 61/1991 - pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 Legea nr. 17/1996 - privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor - Cap. 3, art. 46-52 uzul de armă;


Baremele la proba sportiva eliminatorie:   DESCARCAANUNȚ

        Poliția Locală a Municipiului Bacău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a următoarelor funcţii publice de execuție vacante din cadrul Biroului Disciplina în Construcții:           

 2 posturi - Polițist Local, clasa I, grad profesional Principal

          Condiții specifice de participare la concurs:

• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe inginerești;

• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minim 5 ani;

• să îndeplinească condiţiile generale, prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999.


 2 posturi - Polițist Local, clasa III, grad profesional Superior

           Condiții specifice de participare la concurs:

• studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minim 9 ani;

• să îndeplinească condiţiile generale, prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999.


     Proba scrisă va avea loc în data de 21.04.2017, ora 10:00, iar interviul în data de 25.04.2017.                                  

                                 

     Condiţiile generale de participare conform art. 54 din Legea nr. 188/1999 - privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt:

       Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

• are cetăţenia română şi domiciliul în România;

• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

• are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

• are capacitate deplină de exerciţiu;

• are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

• îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

• îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

• nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

• nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

• nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.Condiții specifice suplimentare pentru ocuparea funcției publice de execuție de polițist local:

• aviz medical cu menţiunea APT pentru funcţia publică de execuţie de poliţist local, obţinut în urma examenului medical de medicina muncii emis de clinica cu care instituţia noastră are contract de prestări servicii în acest domeniu - GTL Medical Clinic Bacău;

• aviz psihologic obţinut în vederea angajării în care sunt precizate următoarele concluzii: APT PSIHOLOGIC pentru poliţist local, la data susţinerii concursului, emis de cabinetul cu care instituţia noastră are contract de prestări servicii în acest domeniu - Cabinet Individual Psihologie DR. TURCU IUSTINIAN;


DOSARUL DE CONCURS VA CONŢINE 

ÎN MOD OBLIGATORIU URMĂTOARELE ACTE


a) Formularul de înscriere tip, care se pune la dispoziţie de către instutiţie, în momentul înscrierii;  

b) Act de identitate (original şi copie); 

c) Certificat de naștere/căsătorie (original şi copie);

d) Diploma de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări (original şi copie);

e) Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite până la data de 31.12.2010 se probează cu carnetul de muncă (copie). Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţe (original şi copie), eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr. 192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;

f) Cazier judiciar în original; (se va specifica “pentru angajare”)

g) Fisa medicala cu menţiunea APT pentru poliţist local, obţinut în urma examenului medical de medicina muncii;

h) Aviz psihologic obţinut în vederea angajării în care sunt precizate următoarele concluzii:

 APT PSIHOLOGIC pentru poliţist local - cabinet individual de psihologie Dr. IUSTINIAN TURCU;

i) Fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandare (copie şi original) de la ultimul loc de muncă;

j) Declaraţie pe proprie răspundere care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;

k) Curriculum vitae - model european.

 Toate originalele, cu excepţia cazierului, se vor înapoia, după ce se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, iar copia va rămâne la dosar.                                     

  Documentele se îndosariază într-un dosar cu şină, în ordinea enumerării de mai sus.

  Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Poliţiei Locale a Municipiului Bacău - Compartimentul Resurse Umane.

  Termenul de depunere al dosarului de înscriere: 10.04.2017, ora 12.00.

  

BIBLIOGRAFIE

pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție din cadrul Biroului Disciplină în Construcţii:

• polițist local, clasa I, grad profesional principal

• polițist local, clasa III, grad profesional superior 


 Legea nr. 188/1999 - privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 Legea nr. 7/2004 - privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 Legea nr. 155/2010 - Poliției locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 HG nr. 1332/2010 - privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

 OUG nr. 2/2001 - privind regimul juridic al contravenţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 Legea nr. 50/1991 - privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 ORDINUL nr. 839/2009 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.


ANUNȚ

     Poliția Locală a Municipiului Bacău organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante din cadrul Compartimentului Administrativ:

• îngrijitor (femeie de serviciu) - 1 post;


 Condiţiile specifice de participare la concurs:

• nivelul studiilor: studii generale (minimum şcoală generală de 8 clase);

• vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu se solicită.


Concursul se va desfășura astfel:

• 04 aprilie 2017, ora 12.00, termenul limită de depunere a dosarelor;

• 12 aprilie 2017, ora 10:00: proba practică; 

• 13 aprilie 2017, ora 10:00: proba interviu;


Condiţiile generale de participare conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr. 286 din 23 martie 2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt:

 a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

 b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

 c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

 d) are capacitate deplină de exercițiu;

 e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

 f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

 g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.  


Condiții specifice suplimentare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție:

• aviz medical cu menţiunea APT pentru funcţia contractuală de execuţie de îngrijitor, obţinut în urma examenului medical de medicina muncii emis de clinica cu care instituţia noastră are contract de prestări servicii în acest domeniu - GTL Medical Clinic Bacău;

• aviz psihologic obţinut în vederea angajării în care sunt precizate următoarele concluzii: APT PSIHOLOGIC pentru îngrijitor, la data susţinerii concursului, emis de cabinetul cu care instituţia noastră are contract de prestări servicii în acest domeniu - Cabinet Individual Psihologie DR. TURCU IUSTINIAN;


DOSARUL DE CONCURS VA CONŢINE 

ÎN MOD OBLIGATORIU URMĂTOARELE ACTE


a) Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare;  

b) Act de identitate (original şi copie); 

c) Certificat de naștere/căsătorie (original şi copie);

d) Diploma de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări (original şi copie);

e) Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite până la data de 31.12.2010 se probează cu carnetul de muncă (copie). Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţe (original şi copie), eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr. 192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;

f) Cazier judiciar în original; (se va specifica “pentru angajare”)

g) Fisa medicala cu menţiunea APT pentru îngrijitor, obţinut în urma examenului medical de medicina muncii;

h) Aviz psihologic obţinut în vederea angajării în care sunt precizate următoarele concluzii:

 APT PSIHOLOGIC pentru îngrijitor - cabinet individual de psihologie Dr. IUSTINIAN TURCU;

i) Fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandare (copie şi original) de la ultimul loc de muncă;

j) Declaraţie pe proprie răspundere care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;

k) Curriculum vitae - model european.

 Toate originalele, cu excepţia cazierului, se vor înapoia, după ce se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, iar copia va rămâne la dosar.                                     

  Documentele se îndosariază într-un dosar cu şină, în ordinea enumerării de mai sus.

  Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Poliţiei Locale a Municipiului Bacău - Compartimentul Resurse Umane.

  Termenul de depunere al dosarului de înscriere: 04.04.2017, ora 12.00.

  

  Detalii suplimentare privind condiţiile specifice de concurs se pot obţine la sediul Poliției Locale a Municipiului Bacău, din Bacău, str. I.L. Caragiale, nr. 2, telefon 0234/575978.


ANUNȚ

Poliția Locală a Municipiului Bacău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a următoarei funcţii publice de execuție vacante din cadrul Biroului Analiză și Proceduri:

            

 1 post - Polițist Local, clasa I, grad profesional Debutant

                          Condiții specifice de participare la concurs:

• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe juridice;

• să îndeplinească condiţiile generale, prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999.


       Proba scrisă va avea loc în data de 21.04.2017, ora 10:00, iar interviul în data de 25.04.2017.                                  

                                 

       Condiţiile generale de participare conform art. 54 din Legea nr. 188/1999 - privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt:

       Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

• are cetăţenia română şi domiciliul în România;

• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

• are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

• are capacitate deplină de exerciţiu;

• are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

• îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

• îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

• nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

• nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

• nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.


Condiții specifice suplimentare pentru ocuparea funcției publice de execuție de polițist local:

• aviz medical cu menţiunea APT pentru funcţia publică de execuţie de poliţist local, obţinut în urma examenului medical de medicina muncii emis de clinica cu care instituţia noastră are contract de prestări servicii în acest domeniu - GTL Medical Clinic Bacău;

• aviz psihologic obţinut în vederea angajării în care sunt precizate următoarele concluzii: APT PSIHOLOGIC pentru poliţist local, la data susţinerii concursului, emis de cabinetul cu care instituţia noastră are contract de prestări servicii în acest domeniu - Cabinet Individual Psihologie DR. TURCU IUSTINIAN;


DOSARUL DE CONCURS VA CONŢINE 

ÎN MOD OBLIGATORIU URMĂTOARELE ACTE


a) Formularul de înscriere tip, care se pune la dispoziţie de către instutiţie, în momentul înscrierii;  

b) Act de identitate (original şi copie); 

c) Certificat de naștere/căsătorie (original şi copie);

d) Diploma de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări (original şi copie);

e) Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite până la data de 31.12.2010 se probează cu carnetul de muncă (copie). Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţe (original şi copie), eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr. 192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;

f) Cazier judiciar în original; (se va specifica “pentru angajare”)

g) Fisa medicala cu menţiunea APT pentru poliţist local, obţinut în urma examenului medical de medicina muncii;

h) Aviz psihologic obţinut în vederea angajării în care sunt precizate următoarele concluzii:

 APT PSIHOLOGIC pentru poliţist local - cabinet individual de psihologie Dr. IUSTINIAN TURCU;

i) Fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandare (copie şi original) de la ultimul loc de muncă;

j) Declaraţie pe proprie răspundere care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

k) Curriculum vitae - model european.

 Toate originalele, cu excepţia cazierului, se vor înapoia, după ce se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, iar copia va rămâne la dosar.                                     

  Documentele se îndosariază într-un dosar cu şină, în ordinea enumerării de mai sus.

  Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Poliţiei Locale a Municipiului Bacău - Compartimentul Resurse Umane.

  Termenul de depunere al dosarului de înscriere: 10.04.2017, ora 12.00.

  

BIBLIOGRAFIE

pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante din cadrul

 Biroului Analiză și Proceduri:

• polițist local, clasa I, grad profesional debutant


 Legea nr. 188/1999 - privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 Legea nr. 7/2004 - privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 Legea nr. 155/2010 - Poliției locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 HG nr. 1332/2010 - privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

 Hotărârea Consiliului Local nr. 11/2011 privind înfiinţarea Poliţiei Locale a Municipiului Bacău;

 Legea nr. 677/2001 - pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

ANUNT TRANSFER LA CERERE

      POLIŢIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI BACĂU cu sediul în Bacău, str. I.L. Caragiale, nr. 2, în temeiul prevederilor art. 90 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare coroborate cu prevederile art. 149 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, anunță ocuparea prin transfer la cerere a următorului post de funcționar public de execuție vacant:

• poliţist local, clasa III, grad profesional superior la Biroul Ordine Publică și Evidența Persoanei;

Condiții generale:

  - să fie funcționar public, având aceeași clasă și grad profesional;

  - să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  - să nu aibă condamnări sau să fie sancționat disciplinar;

 Condiții specifice:

- studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

- cunoașterea legislației în domeniu.

   NOTĂ:      

    „ Transferul la cerere se face într-o funcţie publică de aceeaşi categorie, clasă şi grad profesional sau într-o funcţie publică de nivel inferior, în urma aprobării cererii de transfer a funcţionarului public de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice la care se solicită transferul, în acest caz, transferul poate avea loc între instituţii publice locale”.

     Funcționarii publici interesați, care îndeplinesc condițiile menționate mai sus, vor depune la Compartimentul Resurse Umane, din cadrul Poliției Locale a Municipiului Bacău în termen de 20 de zile de la data afişării prezentului anunţ (până la data de 23.03.2017 - ora 10.00), următoarele documente:

              1. Cerere de transfer la cerere,

              2. Curriculum vitae, 

              3. Copie după actul administrativ din care să reiasă funcţia publică ocupată de candidat şi instituţia angajatoare,

              4. Cazier judiciar.

                                                                                ANUNT TRANSFER LA CERERE

Nr. 935/03.02.2017

ANUNŢ privind ocuparea unei funcţii publice de execuție vacante prin transfer la cerere

POLIŢIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI BACĂU cu sediul în Bacău, str. I.L. Caragiale, nr. 2, în temeiul prevederilor art. 90 alin. (5) din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare coroborate cu prevederile art. 149 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, anunță ocuparea prin transfer la cerere a următoarelor posturi de funcționari publici de execuție vacante:

poliţist local, clasa I, grad profesional asistent la Biroul Ordine Publică și Evidența Persoanei;

poliţist local, clasa III, grad profesional asistent la Biroul Inspecție Comercială și Protecția Mediului - Compartiment Inspecție Comercială.

            Condiții generale:

- să fie funcționar public, având aceeași clasă și grad profesional;

- să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- să nu aibă condamnări sau să fie sancționat disciplinar;

            Condiții specifice:

- studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat - pentru postul de poliţist local, clasa III, grad profesional asistent;

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalență - pentru postul de poliţist local, clasa I, grad profesional asistent;

- cunoașterea legislației în domeniu.

            NOTĂ:

" Transferul la cerere se face într-o funcţie publică de aceeaşi categorie, clasă şi grad profesional sau într-o funcţie publică de nivel inferior, în urma aprobării cererii de transfer a funcţionarului public de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice la care se solicită transferul, în acest caz, transferul poate avea loc între instituţii publice locale". 

Funcționarii publici interesați, care îndeplinesc condițiile menționate mai sus, vor depune la Compartimentul Resurse Umane, din cadrul Poliției Locale a Municipiului Bacău în termen de 20 de zile de la data afişării prezentului anunţ (până la data de 23.02.2017 - ora 10.00), următoarele documente:

1. Cerere de transfer la cerere,

2. Curriculum vitae,

3. Copie a actului administrativ din care să reiasă funcţia publică ocupată de candidat şi instituţia angajatoare,

4. Cazier judiciar.

                                                                                         ANUNT CONCURS

        Poliţia Locală a Municipiului Bacău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a următoarelor funcţii publice de execuție vacante:

        Biroul Disciplina în Construcții

        2 posturi - Polițist Local, clasa I, grad profesional Principal

Condiții specifice de participare la concurs:

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe inginerești;

vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minim 5 ani;

    -să îndeplinească condiţiile generale, prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999.

        1 post - Polițist Local, clasa III, grad profesional Superior

        Condiții specifice de participare la concurs:

studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minim 9 ani;

    -să îndeplinească condiţiile generale, prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999

OMFP nr. 2861/2009 - pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor propri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

    Compartiment Financiar Contabilitate 

    1 post - Consilier, clasa I, grad profesional Asistent

    Condiții specifice de participare la concurs:

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe economice;

vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - 1 an;

să îndeplinească condiţiile generale, prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999.


       Proba scrisă va avea loc în data de 13.02.2017, ora 10:00, iar interviul în data de 16.02.2017.

    Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 49, alin. (1) din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul instituţiei din Bacău, str. I.L. Caragiale, nr. 2, respectiv până în data de 03.02.2017, ora 12.00.

    Detalii suplimentare privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs se pot obţine la sediul Poliției Locale a Municipiului Bacău, din Bacău, str. I.L. Caragiale, nr. 2, telefon 0234/575978.

    Condiţiile generale de participare conform art. 54 din Legea nr. 188/1999 - privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt: 

Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

ANUNT CONCURS

Poliţia Locală a Municipiului Bacău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a următoarelor funcţii publice de execuție vacante:

• Biroul Disciplina în Construcții

• 2 posturi - Polițist Local, clasa I, grad profesional Principal

     Condiții specifice de participare la concurs:

• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe inginerești;

• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minim 5 ani;

• -să îndeplinească condiţiile generale, prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999.

• 1 post - Polițist Local, clasa III, grad profesional Superior

    Condiții specifice de participare la concurs:

• studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minim 9 ani;

• -să îndeplinească condiţiile generale, prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999

• are cetăţenia română şi domiciliul în România;

• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

• are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

• are capacitate deplină de exerciţiu;

• are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

• îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

• îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

• nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

• nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

• nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

    Condiții specifice suplimentare pentru ocuparea funcției publice de execuție de polițist local, respectiv consilier:

aviz medical cu menţiunea APT pentru funcţia publică de execuţie de poliţist local/consilier, obţinut în urma examenului medical de medicina muncii emis de clinica cu care instituţia noastră are contract de prestări servicii în acest domeniu - GTL Medical Clinic Bacău;

aviz psihologic obţinut în vederea angajării în care sunt precizate următoarele concluzii: APT PSIHOLOGIC pentru poliţist local/consilier, la data susţinerii concursului, emis de cabinetul cu care instituţia noastră are contract de prestări servicii în acest domeniu - Cabinet Individual Psihologie DR. TURCU IUSTINIAN;

DOSARUL DE CONCURS VA CONŢINE

ÎN MOD OBLIGATORIU URMĂTOARELE ACTE:

Formularul de înscriere tip, care se pune la dispoziţie de către instutiţie, în momentul înscrierii;

Act de identitate (original şi copie);

Certificat de naștere/căsătorie (original şi copie);

Diploma de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări (original şi copie);

Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite până la data de 31.12.2010 se probează cu carnetul de muncă (copie). Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţe (original şi copie), eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr. 192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;

Cazier judiciar în original; (se va specifica "pentru angajare")

Fisa medicala cu menţiunea APT pentru poliţist local/consilier, obţinut în urma examenului medical de medicina muncii;

Aviz psihologic obţinut în vederea angajării în care sunt precizate următoarele concluzii:

APT PSIHOLOGIC pentru poliţist local/ consilier - cabinet individual de psihologie Dr. IUSTINIAN TURCU

Fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandare (copie şi original) de la ultimul loc de muncă;

Declaraţie pe proprie răspundere care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Curriculum vitae - model european.

Toate originalele, cu excepţia cazierului, se vor înapoia, după ce se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, iar copia va rămâne la dosar.

Documentele se îndosariază într-un dosar cu şină, în ordinea enumerării de mai sus.

Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Poliţiei Locale a Municipiului Bacău - Compartimentul Resurse Umane.

Termenul de depunere al dosarului de înscriere: 03.02.2017, ora 12.00.   

            BIBLIOGRAFIE 

pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție din cadrul Biroului Disciplină în Construcţii:

polițist local, clasa I, grad profesional principal

polițist local, clasa III, grad profesional superior

Legea nr. 188/1999 - privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 7/2004 - privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea 155/2010 - Poliției locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HG nr. 1332/2010 - privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

OUG nr. 2/2001 - privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 50/1991 - privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

            BIBLIOGRAFIE 

pentru ocuparea funcției publice de execuție din cadrul Compartimentului Financiar Contabilitate:

consilier, clasa I, grad profesional asistent

Legea nr. 188/1999 - privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 7/2004 - privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea 155/2010 - Poliției locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 215/2001 - privind Administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 82/1991 - a Contabilității, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 273/2006 - privind Finanțele publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 500/2002 - privind Finanțele publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

OG nr. 119/1999 - privind Controlul intern şi controlul financiar preventiv;

OMFP nr. 923/2014 - pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 227/2015 - privind Codul fiscal, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

OMFP nr. 1792/2002 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale,

republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

OMFP nr. 2861/2009 - pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor propri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

                                                                                        ANUNT CONCURS

Poliţia Locală a Municipiului Bacău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante:

Șef Birou - Birou Dispecerat și Administrare Obiective

Condițiile specifice de participare la concurs sunt:

studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe inginerești;

studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minim 2 ani.

Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează: selecția dosarelor de înscriere, proba scrisă și interviu.

În data de 25.01.2017, ora 10.00 va avea loc proba scrisă și în data de 27.01.2017 - interviul, la sediul Poliţiei Locale a Municipiului Bacău din Bacău, strada I.L. Caragiale, nr. 2.

studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe inginerești;

studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minim 2 ani.

Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează: selecția dosarelor de înscriere, proba scrisă și interviu.

În data de 25.01.2017, ora 10.00 va avea loc proba scrisă și în data de 27.01.2017 - interviul, la sediul Poliţiei Locale a Municipiului Bacău din Bacău, strada I.L. Caragiale, nr. 2.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 49, alin. (1) din HG nr. 611/2008 - pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a, respectiv până la data de 16.01.2017, ora 16.00, la sediul Poliţiei Locale a Municipiului Bacău din Bacău, strada I.L. Caragiale, nr. 2.

Detalii suplimentare privind condiţiile specifice, actele necesare pentru dosarul de înscriere şi bibliografia se pot obţine de la sediul Poliţiei Locale a Municipiului Bacău, din Bacău, strada I.L. Caragiale, nr. 2, telefon 0234/575978.

 Condiţiile generale de participare conform art. 54 din Legea 188/1999 - privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, sunt:

Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

are cetăţenia română şi domiciliul în România;

cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

are capacitate deplină de exerciţiu;

are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

DOSARUL DE CONCURS VA CONŢINE ÎN MOD OBLIGATORIU URMĂTOARELE ACTE:

Formularul de înscriere tip, care se pune la dispoziţie de către instutiţie, în momentul înscrierii;

Act de identitate (original şi copie);

Certificat de naștere/căsătorie (original şi copie);

Diploma de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări (original şi copie);

Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite până la data de 31.12.2010 se probează cu carnetul de muncă (copie). Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţe (original şi copie), eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr. 192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;

Cazier judiciar în original; (se va specifica "pentru angajare")

Adeverinţa medicală în original, de la medicul de familie în care să se specifice: " nu este în evidenţă cu boli cronice neuropsihice şi alte tratamente".

Fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandare (copie şi original) de la ultimul loc de muncă;

Declaraţie pe proprie răspundere care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Curriculum vitae - model european

Toate originalele, cu excepţia cazierului, se vor înapoia, după ce se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, iar copia va rămâne la dosar.

Documentele se îndosariază într-un dosar cu şină, în ordinea enumerării de mai sus.

Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Poliţiei Locale a Municipiului Bacău - Compartimentul Resurse Umane.

Termenul de depunere al dosarului de înscriere: 16.01.2017, ora 16.00 (inclusiv).

Data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor de înscriere: 23.01.2017.

Detalii suplimentare privind condiţiile specifice, actele necesare pentru dosarul de înscriere şi bibliografia se pot obţine de la sediul Poliţiei Locale a Municipiului Bacău, din Bacău, strada I.L. Caragiale, nr. 2, telefon 0234/575978.

BIBLIOGRAFIE

pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă de:

Șef Birou Dispecerat și Administrare Obiective

Legea nr. 188/1999 - privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 7/2004 - privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 215/2001 - privind Administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 155/2010 - Poliției locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HG nr. 1332/2010 - privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a Poliției locale;

HCL nr. 11/2011 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Locale a Municipiului Bacău, instituţie de interes local, rezultată prin reorganizarea Poliţiei Primăriei Municipiului Bacău, începând cu data de 01.02.2011, conform Legii nr. 155/2010, cu modificările şi completările ulterioare;

OUG nr. 2/2001 - privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 333/2003 - privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

                                                                                            ANUNŢ CONCURS

Privind ocuparea unei funcţii publice de executie vacante prin transfer la cerere

POLIŢIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI BACĂU cu sediul in bulevardul Unirii, nr. 13, din Municipiul Bacău, in temeiul prevederilor art. 90 alin. (5) din Legea nr. 188/1999, privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare coroborate cu cele ale art. 149 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, anunta ocuparea prin transfer la cerere a urmatorului post de functionar public de executie vacant:

• poliţist local, clasa III, grad profesional asistent la Biroul Ordine Publica si Evidenta Persoanei

Conditii generale:

- sa fie functionar public, avand aceeasi clasa, grad profesional;

- sa indeplineasca conditiile prevazute la art.54 din Legea 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- sa nu fi suferit condamnari sau sa fi fost sanctionat disciplinar;

Conditii specifice:

- studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;

- cunoasterea legislatiei in domeniu;

NOTĂ:

" Transferul la cerere se face într-o funcţie publică de aceeaşi categorie, clasă şi grad profesional sau într-o funcţie publică de nivel inferior, în urma aprobării cererii de transfer a funcţionarului public de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice la care se solicită transferul, în acest caz, transferul poate avea loc între instituţii publice locale".

Functionarii publici interesati, care indeplinesc conditiile mentionate mai sus, vor depune la Compartimentul Resurse Umane, din cadrul Politiei Locale a Municipiului Bacau în termen de 20 de zile de la data afişării prezentului anunţ (până la data de 21.04. 2015 - ora 10.00), următoarele documente:

1. cerere de transfer la cerere

2. curriculum vitae

3. copie a actului administrativ din care să reiasă funcţia publică ocupată de candidat şi instituţia angajatoare (sau după caz, adeverinţă).

                                                                      Anunt angajare si promovare februarie 2015

POLIŢIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI BACĂU organizează la sediul instituţiei, strada 9 Mai, nr. 104, din municipiul Bacău, concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice vacante: 

Biroul Ordine Publica si Evidenta Persoanei:

2 posturi poliţist local, clasa III, grad profesional debutant

Conditii de participare la concurs:

- studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;

- să îndeplinească condiţiile generale, prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999(r2).

2 posturi poliţist local, clasa III, grad profesional asistent

Conditii de participare la concurs:

- studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minim 6 luni;

- să îndeplinească condiţiile generale, prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999(r2).

1 post poliţist local, clasa III, grad profesional principal

Conditii de participare la concurs:

- studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minim 5 ani;

- să îndeplinească condiţiile generale, prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999(r2).

1 post poliţist local, clasa III, grad profesional superior

Conditii de participare la concurs:

- studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minim 9 ani;

- să îndeplinească condiţiile generale, prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999(r2).

1 post poliţist local, clasa I, grad profesional debutant

Conditii de participare la concurs:

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

-să îndeplinească condiţiile generale, prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999(r2).

Compartimentul Interventii:

1 post poliţist local, clasa I, grad profesional principal

Conditii de participare la concurs:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minim 5 ani;

- să îndeplinească condiţiile generale, prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999(r2).

Proba sportivă in data de 19.02.2015, ora 10:00, la Sala de Atletism din municipiul Bacău, proba scrisă in data de 24.02.2014, ora 10:00, iar interviul in data de 27.02.2015.

Conditii specifice pentru ocuparea functiei publice de executie de politist local:

-aviz medical cu menţiunea APT pentru funcţia publică de execuţie de poliţist local, obţinut în urma examenului medical de medicina muncii emis de clinica cu care instituţia noastră are contract de prestări servicii în acest domeniu;

-aviz psihologic obţinut în vederea angajării în care sunt precizate următoarele concluzii: APT PSIHOLOGIC pentru poliţist local/conducător auto/port armă, la data susţinerii concursului;

-avizele sunt necesare la numirea în funcţia publică, candidaţii care nu le obţin nu vor fi numiţi în funcţia publică, condiţii eliminatorii;

-Cazier - nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

-să aibă vârsta maxima de 35 ani, înălţime minim 1,75 m;

-permis conducere categoria B;

-rezistenţă la stres şi efort prelungit;

Compartiment Inspectie Comerciala:

1 post politist local, clasa I, grad profesional debutant

Proba scrisa in data de 24.02.2015, ora 10.00, iar interviul in data de 27.02.2015

Conditii specifice de participare la concurs:

- studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniul stiintelor economice sau administratiei publice;

- să îndeplinească condiţiile generale, prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999(r2).

Compartiment Achizitii Publice:

1 post Expert achizitii publice, clasa I, grad profesional principal

Proba scrisa in data de 24.02.2015, ora 10.00, iar interviul in data de 27.02.2015

Conditii specifice de participare la concurs:

- studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minim 5 ani;

- să îndeplinească condiţiile generale, prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999(r2).

2). Concurs de promovare intr-o funcţie publică de conducere vacantă:

1 post sef birou - Birou Disciplina in Construcţii,

1 post sef birou - Birou Inspecţie Comercială si Protecţia Mediului,

Proba scrisă in data de 24.02.2015, ora 10.00, iar interviul in data de 27.02.2015

Condiţiile de participare la concurs:

a) sa fie absolvenţi de masterat sau de studii postuniversitare in domeniul administraţiei publice, management sau in specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

b) sa fie numiţi intr-o functie publică din clasa I;

c) vechime in specialitatea studiilor: minim 2 ani;

d) sa indeplinească condiţiile prevăzute la art. 57 alin. (6) din Legea nr. 188/1999(r2);

e) sa nu aibă in cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată in condiţiile prezentei legi 188/1999- privind Statutul funcţionarilor publici (r2).

Condiţii generale de participare conform art. 54 din Legea 188/1999(r2):

Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

DOSARUL DE CONCURS VA CONŢINE

ÎN MOD OBLIGATORIU URMĂTOARELE ACTE

Formularul de înscriere tip, care se pune la dispoziţie de catre instutiţie, în momentul înscrierii;

Act de identitate (original şi copie);

Certificat de nastere/casatorie (original şi copie);

Diploma de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări (original şi copie);

Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite până la data de 31.12.2010 se probează cu carnetul de muncă (copie).Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţe (original şi copie); eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr. 192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;

Declaraţia pe proprie răspundere că nu deţine carnet de muncă, (dacă este cazul);

Cazier judiciar în original; (se va specifica "pentru angajare")

Adeverinţa medicală în original, de la medicul de familie în care să se specifice: "nu este în evidenţă cu boli cronice neuropsihice şi alte tratamente".

Fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandare (copie şi original) de la ultimul loc de muncă;

Declaraţie pe proprie răspundere care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Declaraţia pe proprie răspundere, pentru persoanele care sunt absolvente de studii de scurtă durată sau de lungă durată, că sunt de acord să fie încadraţi pe o funcţie inferioară studiilor absolvite (dacă este cazul);

Livret militar (copie), pentru cei care au stagiul militar satisfacut;

Permis de conducere, categ. B (copie - unde este specificat in cerinte);

Curriculum vitae - model european.

Toate originalele, cu excepţia cazierului, se vor înapoia, după ce se certifică pentru conformitatea cu originalul, iar copia va rămâne la dosar;

Documentele se îndosariază într-un dosar cu şină, în ordinea enumerării de mai sus.

Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Poliţiei Locale Bacau - Compartimentul Resurse Umane.

Termenul de depunere al dosarului de înscriere: 13.02.2015, ora 12.00(inclusiv).

Data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor de înscriere:

02.2015 - politist local (Birou Ordine Publica si Compartiment Interventii).

02.2015 - pentru celelalte posturi vacante.

Detalii suplimentare privind dosarul de înscriere, condiţiile specifice de participare şi bibliografia de concurs, se pot obţine de la sediul Politiei Locale a Municipiului Bacau, din Bacau, bld. Unirii, nr. 13, telefon 0234/575978.