PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Din 25 mai 2018 este aplicabil Regulamentul European 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulaţie a acestor date (Regulamentul General privind Protecţia Datelor – RGPD ). Scopul urmărit este creșterea nivelului de protecţie a datelor personale .

Date contact Responsabil cu Protecţia Datelor cu Caracter Personal :

TOCILĂ BENONE VASILE;
telefon: 0728292102  /  0234.986
fax: 0234.519385   
e-mail: responsabil.protectiedate@politialocalabc.ro;
Adresa: Str. I.L.Caragiale, nr. 2, Bacău.

Protecţia datelor personale – Legislaţie
Nota de informare – CITESTE

Având în vedere prevederile RGDP, la nivelul Poliției Locale a Municipiului Bacău a fost numit responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal, conform ordinului ministrului muncii și justiției sociale nr. 1605/26.04.2018.
Responsabilul cu Protecţia Datelor poate fi contactat dacă există nelămuriri cu privire la orice aspect ce ţine de protecţia datelor personale, prin transmiterea unei solicitări pe email la adresa – responsabil.protectiedate@politialocalabc.ro , referitoare la acest lucru sau prin transmiterea unei solicitări scrise, semnate și datate, prin poștă sau depunere la sediul nostru Poliția Locală Bacău Str. I.L.Caragiale nr.2 Bacău.
De asemenea, pentru mai multe informații despre acest subiect puteți consulta legislația în vigoare, după cum urmează:

 • R 679/2016 definește datele cu caracter personal ca fiind orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, direct sau indirect, prin referire la un identificator precum: nume, adresă de domiciliu, cod numeric personal, date de localizare, identificatori online, adresă de e-mail, număr de telefon, cont bancar, etc.
  În consecință, datele cu caracter personal reprezintă orice informație care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Date cu caracter personal sunt și informațiile diferite care, adunate, pot duce la identificarea unei anumite persoane.
  În afară de aceste date pot fi colectate, în condiții speciale, date personale sensibile ce pot duce la identificarea unei persoane, date ce necesită un grad sporit de protectie și precauție. Sunt considerate date sensibile următoarele date personale: originea etnică, confesiunea religioasă, date genetice, date biometrice, date privind sănătatea, situaţia familială, situaţia financiară, etc.
  PERSOANA VIZATĂ este acea persoană care poate fi identificată direct sau indirect prin referirea la un identificator.
  PROCESAREA DATELOR  presupune orice tip de prelucrare a datelor personale sau a unor seturi de date personale, prin orice tip de mijloc. Procesarea poate presupune  una sau mai multe dintre  operațiunile următoare: colectare, înregistrare, organizare, structurare, stocare, adaptare sau alterare, regăsire, consultare, folosire, dezvăluire, diseminare, disponibilizare, aliniere sau combinare, arhivare, restricționare, ștergere sau distrugere.
  PSEUDONIMIZARE
  Înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea mod încât acestea să nu mai poată fi atribuite unei anume persoane vizate fără a se utiliza informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie stocate separat și să facă obiectul unor măsuri de natură tehnică și organizatorică care să asigure neatribuirea respectivelor date personale  unei persoane fizice identificate sau identificabile.
  OPERATORUL este entitatea care determină scopul și mijloacele procesării datelor personale.
  PROCESATORUL este persoana fizică care, în numele operatorului, procesează datele personale.
  DESTINATARUL este persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia/căruia îi sunt divulgate datele cu caracter personal.
  BREȘA DE SECURITATE este acea distrugere accidentală sau ilegală, pierdere, alterare, dezvăluire neautorizată sau acces neautorizat la date personale.
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL este o autoritate publică independentă care veghează, la nivel național, asupra conformării operatorilor de date personale la R679/2016 şi asupra respectării drepturilor persoanelor fizice în ceea ce priveşte datele cu caracter personal ale acestora.

  Mai multe informații despre reforma normelor UE privind protecția datelor puteți afla de aici.

 • LEGALITATE, CORECTITUDINE, TRANSPARENŢĂ – procesarea legală, corectă şi transparentă în relaţie cu persoanele vizate.
  LIMITAREA PROCESĂRII – colectarea datelor personale pentru scopuri specifice, explicite şi legitime şi necolectarea informaţiilor suplimentare inutile procesării. Procesarea suplimentară a datelor personale în scopul arhivării în interes public nu este considerată incompatibilă cu principiul limitării.
  MINIMIZAREA DATELOR – procesarea adecvată, limitată şi relevantă scopului procesării.
  ACURATEŢEA ŞI REVIZUIREA DATELOR – procesarea cu acurateţe şi actualizarea periodică a datelor personale. Trebuie luate măsuri specifice pentru ca datele cu caracter personal care sunt incorecte, ţinând cont de scopul pentru care sunt procesate, să fie şterse sau rectificate.
  LIMITAREA STOCĂRII – stocarea datelor personale se va face  într-un format ce permite identificarea persoanei vizate pentru o perioadă nu mai mare decât este necesar în scopul pentru care datele personale sunt procesate. Datele personale pot fi stocate pentru perioade mai mari în măsura în care acestea vor fi procesate doar în scopul arhivării în interes public. Ca instituție publică, Poliția Locală Bacău este obligată să se supună legii arhivelor naționale. Aceasta înseamnă că majoritatea documentelor întocmite de instituție vor fi păstrate pe perioade mai mari de timp.
  INTEGRITATEA ŞI CONFIDENŢIALITATEA – presupune procesarea într-o manieră în care să asigure securitatea datelor personale, inclusiv protecţia împotriva procesărilor neautorizate sau ilegale, împotriva pierderilor accidentale, distrugerilor sau daunelor, folosind mijloace tehnice adecvate sau măsuri organizaţionale specifice.

 • Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video
  NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PRIN MIJLOACE DE SUPRAVEGHERE VIDEO
           Poliția Locală Bacău prelucrează date cu caracter personal, respectiv imaginea, prin intermediul sistemelor video în scopul monitorizării accesului persoanelor în instituţie, al asigurării securităţii spaţiilor şi bunurilor instituţiei, precum şi al siguranţei persoanelor aflate în sediul instituţiei.
  Datele personale înregistrate sunt comunicate la cerere, următorilor destinatari: persoana vizată, reprezentanţii legali ai persoanei vizate, altor instituţii cu atribuţii legale.
  Vă comunicăm că datele personale înregistrate sunt stocate pentru o perioadă de 30 zile. La expirarea acestui termen acestea se şterg în mod automat. Dacă în acest interval de timp apar incidente pentru rezolvarea cărora este necesară intervenţia altor instituţii, aceste înregistrări vor fi păstrate la cerere.
             Conform Regulamentului nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (RGPD), persoanele fizice vizate cărora li se prelucrează date personale beneficiază de următoarele drepturi generale: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de ştergere, dreptul de a restricţiona procesarea, dreptul la opoziţie, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri.
  Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la sediul Poliției Locale Bacău

  > INFORMARE MONITORIZARE VIDEO  <